Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 10. juli 2014 – Mészáros mod Kommissionen

(Sag F-22/13) 1

(Personalesag – udvælgelsesprøve – meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/207/11 – beståede ansøgere fra udvælgelsesprøven opført på reservelisten – ansættelsesmyndighedens kontrol af betingelserne for at kunne deltage i en udvælgelsesprøve for lønklasse AD 7 – erhvervserfaring i kortere tid end den krævede mindstetid – udvælgelseskomitéens anlæggelse af et åbenbart urigtigt skøn – ansættelsesmyndighedens tilbagetrækning af tilbuddet om ansættelse – ansættelsesmyndighedens bundne kompetence)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Mátyás Támas Mészáros (Krakow, Polen) (ved advokat M. Pecyna)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved B. Eggers og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på ESTAT’s ansøgning om at ansætte sagsøgerens og om ikke at anse sagsøgeren for at opfylde adgangsbetingelserne til udvælgelsesprøve EPSO/AD/207/11

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af Mátyás Támas Mészáros afholdte omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 291 af 5.10.2013, s. 7.