Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – Mészáros przeciwko Komisji

(Sprawa F-22/13)1

(Służba publiczna – Konkurs – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/207/11 – Laureat konkursu wpisany na listę rezerwy kadrowej – Weryfikacja przez organ powołujący warunków uczestnictwa w konkursie do grupy AD 7– Doświadczenie zawodowe krótsze niż minimalny wymagany okres – Oczywisty błąd w ocenie komisji konkursowej – Cofnięcie przez organ powołujący oferty zatrudnienia – Kompetencja związana organu powołującego)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Mátyás Támas Mészáros (Kraków, Polska) (przedstawiciel: adwokat M. Pecyna)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji o oddaleniu wniosku o zatrudnienie skarżącego złożonego przez ESTAT i nieuznaniu skarżącego za kwalifikującego się do konkursu EPSO/AD/207/11.Sentencja postanowieniaSkarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadnaKomisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez M. T. Mészárosa.