Language of document : ECLI:EU:F:2014:189

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

10. juuli 2014

Kohtuasi F‑22/13

Mátyás Tamás Mészáros

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Konkurss – Konkursi EPSO/AD/207/11 teade – Konkursi edukalt läbinud isik, kes on kantud reservnimekirja – Palgaastme AD 7 konkursile lubamise tingimuste kontrollimine ametisse nimetava asutuse poolt – Minimaalselt nõutava kestusega erialasest töökogemusest lühem töökogemus – Konkursikomisjoni ilmne hindamisviga – Tööpakkumise tagasivõtmine ametisse nimetava asutuse poolt – Ametisse nimetava asutuse pädevus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega M. Mészáros palub tühistada Euroopa Komisjoni ametisse nimetava asutuse 26. septembri 2012. aasta otsuse, millega keelduti teda konkursi EPSO/AD/207/11 reservnimekirjast Euroopa Liidu Statistikaametisse (Eurostat) tööle võtmast ja teavitati hagejat kavatsusest taotleda, et Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) andmebaasi tehtaks teiste Euroopa Liidu institutsioonide teavitamiseks kanne, et hageja puhul ei ole täidetud nimetatud konkursi puhul nõutava minimaalse pikkusega erialase töökogemuse tingimus, mis on vajalik selle konkursi alusel administraatorina (AD) palgaastmel AD 7 töölevõtmiseks.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja M. Mészárose kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Konkurss – Konkursikomisjon – Reservnimekirja koostamine – Ametisse nimetava asutuse teostatav õiguspärasuse kontroll – Ilmselge hindamisvea tuvastamine – Tagajärg – Konkursi edukalt läbinud isiku ametisse nimetamisest keeldumine

(Personalieeskirjad, artikkel 30 ja III lisa artikkel 5)

2.      Ametnikud – Konkurss – Konkurss kvalifikatsiooni ja katsete põhjal – Konkursile lubamise tingimused – Töökogemus – Mõiste – Õppeaeg – Välistamine – Tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtja või vaba elukutse esindajana – Hõlmamine – Tingimus

(Personalieeskirjad, III lisa artikkel 5)

3.      Ametnikud – Konkurss – Konkursile lubamise tingimused – Kindlaksmääramine konkursiteatega – Minimaalse pikkusega töökogemuse nõue – Nõue, mida tuleb tööaja puhul tõlgendada täistööajaga töötamisele vastavana

(Personalieeskirjad, artikli 5 lõige 3)

4.      Ametnike hagid – Isikut kahjustav meede – Mõiste – Tööpakkumine – Ettevalmistav akt – Välistamine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

5.      Ametnikud – Konkurss – Korraldamine – Kaks erinevat, ent seotud konkurssi, mille eesmärk on eri palgaastmetele töölevõtmine – Võimalus määrata kõrgema palgaastme konkursi edukalt läbinud isik ümber madalama palgaastme konkursile ilma selle palgaastme katseid sooritamata – Välistamine

(Personalieeskirjad, artikli 31 lõige 1)

1.      Kuigi ametisse nimetav asutus ei ole pädev tühistama või muutma konkursikomisjoni otsust, peab ta oma ülesandeid täites hoiduma õigusvastaste otsuste tegemisest. Ta ei peaks seega olema seotud konkursikomisjoni otsustega, mille õigusvastasus võib tagajärjena kaasa tuua ka tema enda otsuste õigusvastasuse. Seepärast peab nimetatud asutus enne isiku ametnikuks nimetamist kontrollima, kas viimase puhul on täidetud selleks nõutavad tingimused. Kui konkursikomisjon lubab ekslikult kandidaadil konkureerida ning paigutab ta seejärel reservnimekirja, peab ametisse nimetav asutus keelduma kandidaadi ametisse nimetamisest põhistatud otsusega, mis võimaldab liidu kohtul hinnata selle põhjendatust.

Seetõttu peab nimetatud asutus konkursikomisjoni otsuste õiguspärasuse kontrollimisel piirduma selle kindlakstegemisega, et konkursikomisjoni hindamispädevuse kasutamisel ei oleks tehtud ilmset viga. Kui ametisse nimetav asutus leiab, et kandidaadil konkursil osaleda lubamine oli õigusvastane, siis peab ta keelduma nimetamast katseajal olevaks ametnikuks isikut, kelle nimi on kantud reservnimekirja ilmse hindamisvea tulemusel, kuid seejuures ei ole sel asutusel võimalik nõuda konkursikomisjonilt nimekirja muutmist, sest see kujutaks endast administratsiooni sekkumist konkursikomisjoni töösse, mis aga oleks kokkusobimatu konkursikomisjoni sõltumatusega.

Teisalt võib vea lugeda ilmseks ainult juhul, kui see on hõlpsalt märgatav neid kriteeriume järgides, millega seadusandja on administratsiooni avara kaalutluspädevuse kasutamise piiritleda soovinud. Selleks, et tõendada, et faktiliste asjaolude hindamisel on tehtud ilmne viga, mille tõttu on õigustatud otsuse tühistamine, on seetõttu vaja näidata, et vaidlusaluses otsuses sisalduvad hinnangud ei ole usutavad. Teisisõnu, ilmse veaga ei ole tegemist juhul, kui asjaomast hinnangut saab pidada õigeks või paikapidavaks.

(vt punktid 48–50 ja 52)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtuotsused Schwiering vs. kontrollikoda, 142/85, EU:C:1986:405, punktid 19 ja 20, ning parlament vs. Hanning, C‑345/90 P, EU:C:1992:79, punkt 22.

Esimese Astme Kohus: kohtuotsus Luxem vs. komisjon, T‑306/04, EU:T:2005:326, punktid 22 ja 24.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsused Pascual-García vs. komisjon, F‑145/06, EU:F:2008:65, punkt 55, ning Eklund vs. komisjon, F‑57/11, EU:F:2012:145, punktid 49–51.

2.      Kui konkursiteates ei ole märgitud teisiti, ei ole õppeaeg ajavahemik, mida saaks arvesse võtta pärast diplomi saamist omandatud erialase töökogemusena, ja seda olenemata õpingute tasemest, kuna õpingute tulemusel omandatakse teadmisi, mitte kogemusi.

Arvesse võib võtta küll ajavahemikke, mil kandidaat tegeles õpingutega samaaegselt töötamisega, kuid tuleb märkida, et niisuguses olukorras läheb erialase töökogemusena arvesse tehtud töö, eeldusel et õpingud, millega samal ajal kõrvaliselt ja teisejärgulisena tegeldi, ei takista tööalaste soorituste arvessevõtmist.

Füüsilisest isikust ettevõtjana või vaba elukutse esindajana teostatud tegevuse puhul ei tõenda erialase töökogemuse tegelikku olemasolu avaldatud teaduslikele töödele lihtsalt viitamine. Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise puhul võib tõendina arvesse võtta arveid või tellimiskirju, millest ilmnevad täidetud ülesannete üksikasjad, või mis tahes muid asjakohaseid ametlikke dokumente.

(vt punktid 57‑59)

Viited:

Esimese Astme Kohus: kohtuotsus Wolf vs. komisjon, T‑101/96, EU:T:1997:171, punkt 71.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsused Pascual-García vs. komisjon, EU:F:2008:65, punkt 66; ning Eklund vs. komisjon, EU:F:2012:145, punkt 54.

3.      Hinnates kandidaadi erialast töökogemust konkursiteates konkursil osalemise eeltingimusena märgitud minimaalse erialase töökogemuse pikkuse seisukohalt, võib konkursikomisjon tööandja juures osalise tööajaga töötatud aja puhul arvesse võtta ainult täistööajale ümber arvutatud tegelikult töötatud aega.

(vt punkt 64)

Viited:

Esimese Astme Kohus: kohtuotsus Giulietti vs. komisjon, T‑293/03, EU:T:2006:37, punkt 71.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus Klopfer vs. komisjon, F‑118/05, EU:F:2006:137, punkt 35.

4.      Kandidaadile tema katseajal oleva ametnikuna töölenimetamise eesmärgil saadetud tööpakkumine on ettevalmistav akt ehk kavatsuse deklaratsioon, millega vajadusel kaasneb palve esitada teavet, ja seega ei tekita see õigusi.

(vt punkt 73)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus Eklund vs. komisjon, EU:F:2012:145, punkt 66.

5.      Kahe samaaegse konkursi puhul, mis toimuvad erinevatele palgaastmetele töölevõtmiseks, sõltub Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) hindamiskeskuse korraldatavate katsete ulatus tingimata palgaastmest, mille konkursil kandidaat osaleb, nii et ilma võrdse kohtlemise põhimõtet rikkumata ei saa väita, et kandidaat, kes on edukalt läbinud kõrgema palgaastme ametnike töölevõtmiseks korraldatud konkursi, oleks tingimata edukalt läbinud ka sellise teise konkursi katsed, mis korraldati madalama palgaastme ametnike töölevõtmiseks. Neil asjaoludel saab ühel konkursil osaleva kandidaadi teisele konkursile õiguspäraselt ümber määrata ainult enne selle konkursi katsete toimumist, kuhu kandidaat ümber määrati. Administratsioon ei riku seega õigusnormi, kui ta leiab, et kandidaati, kes on edukalt läbinud palgaastme AD 7 konkursi katsed, ei saa automaatselt ümber määrata palgaastme AD 5 konkursile, olgugi et see konkurss vastab madalamale palgaastmele, kuna niisugune kandidaat ei ole tegelikult läbinud palgaastmele AD 5 vastava konkursi katseid.

(vt punkt 76)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus Demeneix vs. komisjon, F‑96/12, EU:F:2013:52, punkt 64.