Language of document : ECLI:EU:F:2014:189

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(drugo vijeće)

10. srpnja 2014.

Predmet F‑22/13

Mátyás Tamás Mészáros

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Natječaj – Obavijest o natječaju EPSO/AD/207/11 – Uspješni kandidat upisan na rezervnu listu – Provjera uvjeta za sudjelovanje na natječaju za razred AD 7 od strane tijela za imenovanje – Radno iskustvo u kraćem trajanju od zahtijevanog najkraćeg trajanja – Očita pogreška povjerenstva u ocjeni – Povlačenje ponude za zapošljavanje od strane tijela za imenovanje – Nadležnost tijela za imenovanje“ 

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom M. T. Mészáros traži poništenje odluke tijela za imenovanje Europske komisije (u daljnjem tekstu: TZI) od 26. rujna 2012. kojom ga je Statistički ured Europske unije (Eurostat) odbio zaposliti s popisa uspješnih kandidata na natječaju EPSO/AD/207/11 i kojom ga obavještava o svojoj namjeri da će u bazu podataka Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO) dodati komentar kojim se obavještava institucije Unije da on ne ispunjava uvjet minimalnog trajanja radnog iskustva koji zahtijeva taj natječaj za zaposlenje kao administrator (AD) u razredu AD 7 na temelju navedenog natječaja.

Odluka:      Tužba se odbija kao očito neosnovana. Europska komisija snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova M. T. Mészárosa.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Natječaj – Povjerenstvo za odabir – Utvrđivanje popisa uspješnih kandidata – Nadzor tijela za imenovanje nad pravilnošću – Utvrđenje očite pogreške u ocjeni – Posljedica – Odbijanje imenovanja uspješnog kandidata na natječaju

(čl. 30. Pravilnika o osoblju za dužnosnike i čl. 5. Priloga III. Pravilniku o osoblju za dužnosnike)

2.      Dužnosnici – Natječaj – Natječaj temeljen na kvalifikacijama i testovima – Uvjeti za prijam – Radno iskustvo – Pojam – Razdoblje studija – Isključenje – Aktivnosti obavljane u svojstvu samozaposlene osobe ili u sklopu slobodnog zanimanja – Uključenost – Uvjet

(čl. 5. Priloga III. Pravilniku o osoblju za dužnosnike)

3.      Dužnosnici – Natječaj – Uvjeti za prijam – Određivanje u obavijesti o natječaju – Uvjet radnog iskustva u minimalnom trajanju – Uvjet koji treba tumačiti na način da se odnosi na iskustvo koje, s obzirom na radne sate, odgovara aktivnosti u punom radnom vremenu

(čl. 5. st. 3. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

4.      Tužbe dužnosnikâ – Akt kojim se nanosi šteta – Pojam – Ponuda zaposlenja – Pripremni akt – Isključenje

(čl. 90. i 91. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

5.      Dužnosnici – Natječaj – Organizacija – Dva različita, ali povezana natječaja koji se odnose na zapošljavanje u različitim razredima – Mogućnost preraspoređivanja uspješnog kandidata na natječaju za viši razred na natječaj za niži razred a da pritom nije prošao testiranja za niži razred – Isključenje

(čl. 31. st. 1. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

1.      Iako ne raspolaže ovlašću poništenja ili izmjene odluke povjerenstva za odabir na natječaju, tijelo za imenovanje je ipak dužno, prilikom izvršavanja vlastitih nadležnosti, donositi odluke koje nisu nezakonite. Stoga ne može biti vezano odlukom povjerenstva za odabir čija bi nezakonitost mogla posljedično dovesti do nepravilnosti njegovih vlastitih odluka. Iz tog razloga navedeno tijelo ima obvezu provjeriti, prije imenovanja osobe dužnosnikom, ispunjava li ona uvjete koji su u tu svrhu postavljeni. Kad povjerenstvo za odabir pogrešno dopusti kandidatu sudjelovanje u natječaju i nakon toga ga uvrsti u popis uspješnih kandidata, tijelo za imenovanje mora odbiti imenovati tog kandidata obrazloženom odlukom koja omogućuje sudu Unije da ocijeni njezinu osnovanost.

Slijedom toga, u okviru nadzora koji provodi nad pravilnošću odluka povjerenstva za odabir, navedeno tijelo mora se ograničiti na provjeru da korištenje diskrecijskom ovlašću od strane povjerenstva za odabir ne sadrži očitu pogrešku. Prema tome, ako smatra da je prijam kandidata na natječaj nezakonit, tijelo mora odbiti imenovati kao dužnosnika na probnom radu osobu čije je ime uvršteno na popis uspješnih kandidata na natječaju kao posljedica očite pogreške u ocjeni a da pritom ne raspolaže mogućnošću da od povjerenstva za odabir zatraži izmjenu tog popisa, jer bi to predstavljalo miješanje uprave u rad povjerenstva za odabir koje je nespojivo s njegovom neovisnošću.

Pored toga, pogreška se može smatrati očitom samo ako ju je moguće s lakoćom primijetiti s obzirom na kriterije koje je zakonodavac postavio za korištenje uprave svojom širokom diskrecijskom ovlašću. Prema tome, kako bi se utvrdilo postojanje očite pogreške u ocjeni činjenica koja je takve prirode da opravdava poništenje odluke, potrebno je dokazati da ocjene u spornoj odluci nisu vjerodostojne. Drugim riječima, ne može biti riječ o očitoj pogrešci ako se ocjena u pitanju može smatrati točnom ili valjanom.

(t. 48. do 50. i 52.)

Izvori:

Sud: presude Schwiering/Revizorski sud, 142/85, EU:C:1986:405, t. 19. i 20., i Parlement/Hanning, C‑345/90 P, EU:C:1992:79, t. 22.

Prvostupanjski sud: presuda Luxem/Komisija, T‑306/04, EU:T:2005:326, t. 22. i 24.

Službenički sud: presude Pascual‑García/Komisija, F­‑145/06, EU:F:2008:65, t. 55. i Eklund/Komisija, F‑57/11, EU:F:2012:145, t. 49. do 51.

2.      Osim ako je drukčije propisano obaviješću o natječaju, razdoblja studija ne predstavljaju razdoblja koja se mogu uzeti u obzir kao radno iskustvo stečeno prije diplome, i to neovisno o razini navedenih studija, jer studij vodi do stjecanja znanja, a ne vještina.

Naravno, razdoblja tijekom kojih je kandidat pohađao studij paralelno uz rad mogu se uzeti u obzir, no u takvoj situaciji potrebno je istaknuti da je obavljani rad onaj koji se uzima u obzir kao radno iskustvo pri čemu studij koji je sporedno i dodatno pohađan u isto vrijeme ne predstavlja prepreku tomu da se ti obavljani poslovi uzmu u obzir.

Pored toga, što se tiče aktivnosti obavljanih u svojstvu samozaposlene osobe ili u okviru slobodnog zanimanja, jednostavno upućivanje na objavljene radove akademskog tipa nikako ne može dokazati stvarno postojanje tog profesionalnog iskustva. Za takve neplaćene profesionalne aktivnosti moguće je kao dokaze podnijeti račune ili narudžbenice koji detaljno opisuju obavljene zadatke ili bilo koju drugu relevantnu službenu dokumentaciju.

(t. 57. do 59.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: presuda Wolf/Komisija, T‑101/96, EU:T:1997:171, t. 71.

Službenički sud: presude Pascual‑García/Komisija, EU:F:2008:65, t. 66. i Eklund/Komisija, EU:F:2012:145, t. 54.

3.      U okviru ocjene radnog iskustva kandidata s obzirom na minimalno trajanje utvrđeno u obavijesti o natječaju kao uvjet sudjelovanja na natječaju, povjerenstvo za odabir na natječaju treba uzeti u obzir razdoblje rada za poslodavca u nepunom radnom vremenu samo na način da ga se preračuna u rad u punom radnom vremenu.

(t. 64.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: presuda Giulietti/Komisija, T‑293/03, EU:T:2006:37, t. 71.

Službenički sud: rješenje Klopfer/Komisija, F‑118/05, EU:F:2006:137, t. 35.

4.      Ponuda zaposlenja upućena kandidatu radi njegova imenovanja kao službenika na probnom radu predstavlja pripremni akt, odnosno izjavu o namjeri koja je po potrebi popraćena zahtjevima za informacije pa time ne stvara prava.

(t. 73.)

Izvori:

Službenički sud: presuda Eklund/Komisija, EU:F:2012:145, t. 66.

5.      Kad je riječ o dvama natječajima koji se provode istovremeno s ciljem zapošljavanja u različitim razredima, opseg testiranja organiziranih u centru za procjenu kandidata Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO) nužno je odraz razreda za koji se kandidat natječe, na način da se ne može smatrati a da se pritom ne povrijedi načelo jednakog postupanja da bi kandidat koji je prošao testiranja na natječaju za zapošljavanje dužnosnika u višem razredu nužno prošao testiranja na drugom natječaju za zapošljavanje dužnosnika u nižem razredu. U tim uvjetima, preraspoređivanje kandidata na drugi natječaj može se uredno provesti samo prije provođenja testiranja koje odgovara natječaju na koji je kandidat preraspoređen. Uprava dakle ne čini pogrešku koja se tiče prava kad smatra da kandidat koji je prošao testiranja na natječaju za razred AD 7 ne može automatski biti preraspoređen na natječaj za razred AD 5, iako taj natječaj odgovara nižem razredu, iz razloga što takav kandidat nije zapravo prošao testiranje svojstveno natječaju za razred AD 5.

(t. 76.)

Izvori:

Službenički sud: presuda Demeneix/Komisija, F‑96/12, EU:F:2013:52, t. 64.