Language of document : ECLI:EU:F:2016:6

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY
SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE

z 28. januára 2016

Vec F‑21/13

Wieslawa Goch

proti

Rade Európskej únie

„Prevod práv na dôchodok – Rozsudky Súdu pre verejnú službu prijaté v priebehu konania – Späťvzatie žaloby žalobcom – Výmaz – Znášanie trov konania jednotlivých účastníkov konania“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou pani Wieslawa Goch navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie generálneho sekretariátu Rady Európskej únie z 23. mája 2012, ktorým sa s ohľadom na žalobkyňu určuje návrh na prevod práv na dôchodok v súlade s článkom 11 ods. 2 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov Európskej únie Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádzala najmä neplatnosť článku 9 všeobecných vykonávacích ustanovení k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku prijatých touto inštitúciou 11. októbra 2011

Rozhodnutie:      Vec F‑21/13 sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Súdne konanie – Späťvzatie žaloby žalobcom – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu Európskej únie, článok 84 a článok 103 ods. 5)

(pozri bod 6)