Language of document : ECLI:EU:F:2016:6

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ Europeiska unionens personaldomstols FÖRSTA AVDELNING

den 28 januari 2016

Mål F‑21/13

Wieslawa Goch

mot

Europeiska unionens råd

”Överföring av pensionsrättigheter – Tribunalen har meddelat avgöranden under förfarandets gång – Sökandens återkallande av talan – Avskrivning – Fördelning av rättegångskostnaderna”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Wieslawa Goch har yrkat ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd den 23 maj 2012 med ett förslag om överföring av sökandens pensionsrättigheter enligt artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna. Till stöd för sin talan har sökanden särskilt gjort gällande att artikel 9 i de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 11 och 12 i bilaga VIII till föreskrifterna, som antogs av nämnda institution den 11 oktober 2011, är rättsstridig.

Avgörande:      Mål F‑21/13 avskrivs från vidare händläggning vid personaldomstolen. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Domstolsförfarande – Sökandens återkallande av talan – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 84 och 103.5)

(se punkt 6)