Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 1 augustus 2016 – Mario Animali e.a. / Europese Commissie

(Zaak F-23/13)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Pensioenen – Artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut – Overdracht aan de pensioenregeling van de Unie van krachtens andere regelingen verworven pensioenrechten – Besluit tot toekenning van extra pensioenjaren waarbij toepassing wordt gegeven aan de nieuwe AUB van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Statuut – Artikel 81 van het Reglement voor de procesvoering – Beroep kennelijk ongegrond)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Mario Animali e.a. (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten, vervolgens D. de Abreu Caldas en J.-N. Louis, advocaten, en ten slotte J.-N. Louis, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk C. Ehrbar en G. Gattinara, gemachtigden, vervolgens J. Currall en G. Gattinara, gemachtigden, en ten slotte G. Gattinara, gemachtigde)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit waarbij de definitieve berekening van de pensioenjaren wordt doorgegeven met het oog op de overdracht van verzoekers’ pensioenrechten aan de pensioenregeling van de Unie, volgens de nieuwe AUB van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Ambtenarenstatuut

Dictum

Het beroep wordt kennelijk ongegrond verklaard.

Elke partij draagt haar eigen kosten.

____________

1 PB C 156 van 1.6.2013, blz. 55.