Language of document : ECLI:EU:F:2016:192

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

1 päivänä elokuuta 2016

Asia F-23/13

Mario Animali ym.

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta – Muissa eläkejärjestelmissä saavutettujen eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään – Päätös, joka koskee hyvitettävien palvelusvuosien tunnustamista henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevien 11 ja 12 artiklan uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti – Työjärjestyksen 81 artikla – Selvästi perusteeton kanne

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Mario Animali, Hilke Riemer-Sullivan, Bo Skovsboell ja Michal Strojwas vaativat virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan komission päätökset, joilla tunnustettiin Euroopan unionin eläkejärjestelmässä palvelusvuodet, jotka hyvitetään heidän ennen unionin palveluksessa aloittamistaan saavuttamien eläkeoikeuksien siirtämisen seurauksena ja tarvittaessa kumoamaan päätökset, joilla heidän valituksensa hylättiin.

Ratkaisu:      Kanne hylätään selvästi perusteettomana. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet – Ajallinen soveltamisala – Uuden säännön välitön soveltaminen vanhan säännön voimassa ollessa syntyneen tilanteen tulevaisuudessa ilmeneviin vaikutuksiin – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten antaminen – Soveltaminen saavutettujen eläkeoikeuksien siirtoon, jota on haettu ennen uuden säännön antamista mutta joka on toteutettu sen voimaantulon jälkeen – Saavutettuja oikeuksia ei ole loukattu perustellusti

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta)

2.      Virkamiehet – Eläkkeet – Ennen unionin palvelukseen tuloa saavutetut eläkeoikeudet – Siirto unionin järjestelmään – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten antaminen – Virkamiesten erilainen kohtelu sillä perusteella, onko heidän eläkeoikeuksiaan edustava pääoma siirretty unionin eläkejärjestelmään ennen mainittujen säännösten voimaantuloa vai sen jälkeen – Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ei ole loukattu

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta)

1.      Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten soveltaminen toisessa eläkejärjestelmässä saavutettujen eläkeoikeuksien siirtämiseen, jota haettiin ennen mainittujen säännösten antamista mutta joka toteutettiin niiden voimaantulon jälkeen, ei ole ristiriidassa henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan kanssa.

Tältä osin yleisesti tunnustetun periaatteen mukaan uutta sääntöä sovelletaan, jos toisin ei ole säädetty, välittömästi myöhemmin syntyviin tilanteisiin sekä vanhan lain voimassa ollessa syntyneiden sellaisten tilanteiden tulevaisuudessa ilmeneviin vaikutuksiin, jotka eivät kuitenkaan ole kokonaisuudessaan muodostuneet. Asian laita on toisin vain sellaisten tilanteiden osalta, jotka ovat syntyneet ja lopullisesti toteutuneet aikaisemman säännön voimassa ollessa ja jotka saavat aikaan saavutettuja oikeuksia. Oikeutta pidetään saavutettuna, kun sen aikaan saanut tosiseikka on tapahtunut ennen lainsäädännön muutosta. Näin ei kuitenkaan ole sellaisen oikeuden tapauksessa, jonka perustava tosiseikka ei ole tapahtunut sen lainsäädännön voimassa ollessa, jota on muutettu.

Yhtäältä henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdassa ei estetä tällaista uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten välitöntä soveltamista.

Toisaalta asianomaisen oikeusasemaa ei muuteta eikä pakottavia oikeusvaikutuksia saada aikaan sillä, että virkamiehelle tai toimihenkilölle, joka on hakenut toisessa eläkejärjestelmässä saavuttamisensa eläkeoikeuksien siirtämistä unionin eläkejärjestelmään, annetaan tiedoksi hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus eikä etenkään vain sillä, että tällainen hakemus on tehty. Näin ollen virkamiehellä tai toimihenkilöllä ei ollut saavutettuja oikeuksia, joita uusien säännösten soveltamisella olisi voitu loukata.

Lisäksi virkamies tai toimihenkilö saa oikeuden palvelusvuosien hyvitykseen vasta, kun unionin eläkejärjestelmään on siirretty pääoma, joka edustaa hänen toisessa järjestelmässä saavuttamiaan oikeuksia.

(ks. 46–49 ja 51 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: tuomio 13.10.2015, komissio v. Verile ja Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, 151–154 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)

2.      Kun toimielin antaa henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uudet yleiset täytäntöönpanosäännökset, joista johtuu virkamiesten erilainen kohtelu sillä perusteella, onko heidän toisessa järjestelmässä saavuttamiaan eläkeoikeuksia edustava pääoma siirretty unionin järjestelmään vastaavasti ennen näiden täytäntöönpanosäännösten voimaantuloa vai sen jälkeen, ei tämä toimielin loukkaa yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, koska erilainen kohtelu koskee virkamiehiä, jotka eivät kuulu yhteen ja samaan luokkaan.

Virkamiehet, joiden osalta heidän toisessa järjestelmässä saavuttamiaan eläkeoikeuksia edustavaa pääomaa ei ollut siirretty unionin eläkejärjestelmään uusien säännösten voimaantulohetkellä, eivät nimittäin ole samassa oikeudellisessa tilanteessa kuin virkamiehet, joiden ennen palvelukseen tuloa saavuttamat eläkeoikeudet oli jo ennen tätä päivää siirretty pääoman muodossa unionin eläkejärjestelmään ja joiden osalta oli tehty päätös, jolla tunnustettiin tässä viimeksi mainitussa järjestelmässä hyvitettävät palvelusvuodet. Ensin mainituilla oli vielä eläkeoikeuksia toisessa järjestelmässä, kun taas jälkimmäisten osalta oli jo toteutettu pääoman siirto, josta seurasi tällaisten oikeuksien sammuminen ja vastaava hyvitettävien palvelusvuosien tunnustaminen unionin eläkejärjestelmässä.

Tällainen erilainen kohtelu perustuu lisäksi objektiiviseen ja asianomaisen toimielimen tahdosta riippumattomaan tekijään eli siihen, kuinka nopeasti asianomainen ulkopuolinen eläkejärjestelmä käsittelee kyseessä olevan pääoman siirtämistä koskevan pyynnön.

(ks. 56 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: tuomio 13.10.2015, komissio v. Verile ja Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, 177–180 kohta)