Language of document : ECLI:EU:F:2016:192

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija)
NUTARTIS

2016 m. rugpjūčio 1 d.

(Byla F‑23/13)

Mario Animali ir kiti

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensijos – Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis – Pagal kitas sistemas įgytų pensinių teisių perkėlimas į Sąjungos pensijų sistemą – Sprendimas, kuriuo pripažįstamas papildomas pensijų draudimo stažas taikant naujas bendrąsias Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 ir 12 straipsnių įgyvendinimo nuostatas – Procedūros reglamento 81 straipsnis – Akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo Mario Animali, Hilke Riemer-Sullivan, Bo Skovsboell ir Michal Strojwas prašė panaikinti Europos Komisijos sprendimus, kuriais pripažįstamas papildomas pensijų draudimo stažas, į Sąjungos pensijų sistemą perkėlus prieš pradedant tarnybą Sąjungoje pagal kitą pensijų sistemą įgytas pensines teises, taip pat prašė, prireikus, panaikinti sprendimus, kuriuo buvo atmesti jų skundai.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepagrįstą. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Institucijų aktai – Galiojimas laiko atžvilgiu – Naujos nuostatos taikymas nedelsiant situacijų, atsiradusių galiojant ankstesnei nuostatai, būsimoms pasekmėms – Naujų bendrųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 ir 12 straipsnių įgyvendinimo nuostatų priėmimas – Taikymas įgytų pensinių teisių perkėlimui, kurio buvo prašoma prieš priimant naują taisyklę, tačiau kuris buvo atliktas jai įsigaliojus – Įgytų teisių pažeidimas – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis)

2.      Pareigūnai – Pensijos – Pensinės teisės, įgytos prieš pradedant tarnybą Sąjungoje – Perkėlimas į Sąjungos sistemą – Naujų bendrųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 ir 12 straipsnių įgyvendinimo nuostatų priėmimas – Skirtingas požiūris į pareigūnus, kurių pensines teises atitinkantis kapitalas į Sąjungos sistemą buvo pervestas atitinkamai iki ir po minėtų nuostatų įsigaliojimo – Vienodo požiūrio principo pažeidimas – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis)

1.      Naujų bendrųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 ir 12 straipsnių įgyvendinimo nuostatų taikymas pensinių teisių, įgytų pagal kitas pensijų sistemas, perkėlimui į Sąjungos pensijų sistemą, kurio prašyta iki minėtų nuostatų priėmimo, bet kuris įgyvendintas po jų įsigaliojimo, nėra nesuderinamas su Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalimi.

Pagal visuotinai pripažintą principą nauja taisyklė, jeigu nenumatyta kitaip, iš karto taikoma būsimoms situacijoms ir situacijų, susiklosčiusių, bet galutinai nesusiformavusių galiojant ankstesniems teisės aktams, būsimoms pasekmėms. Ši taisyklė netaikoma tik įgytas teises sukuriančioms situacijoms, susidariusioms ir galutinai įgyvendintoms pagal ankstesnę teisės normą. Laikoma, kad teisė įgyta, kai jos atsiradimą nulėmęs faktas atsirado prieš pakeičiant teisės aktus. Tačiau taip nėra tuo atveju, kai teisės atsiradimą nulėmęs faktas neatsirado galiojant teisės aktams, kurie buvo pakeisti.

Taigi pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalį nedraudžiamas toks naujų bendrųjų įgyvendinimo nuostatų taikymas nedelsiant.

Nei pasiūlymo dėl papildomo pensijų draudimo stažo apskaičiavimo pateikimas prašymą perkelti į Sąjungos pensijų sistemą pagal kitą pensijų sistemą įgytas pensines teises pateikusiam pareigūnui ar tarnautojui, nei juo labiau paprasčiausias tokio prašymo pateikimas nekeičia suinteresuotojo asmens teisinės padėties ir nesukelia privalomų teisinių pasekmių. Todėl pareigūno ar tarnautojo atveju nebuvo jokių įgytų teisių, kurios galėjo būti pažeistos taikant naujas nuostatas.

Pareigūnas ar tarnautojas įgyja teisę į tai, kad jam būtų pripažintas papildomas pensijų draudimo stažas, tik pervedus į Sąjungos pensijų sistemą jo pagal kitą sistemą įgytas teises atitinkantį kapitalą.

(žr. 46–49, 51 punktus)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2015 m. spalio 13 d. Sprendimo Komisija / Verile ir Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 151–154 punktai ir juose nurodyta teismo praktika.

2.      Priimdama naujas bendrąsias Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 ir 12 straipsnių įgyvendinimo nuostatas, dėl kurių skirtingai vertinami pareigūnai, kurių kapitalas, atitinkantis jų pagal kitą sistemą įgytas pensines teises, buvo pervestas į Sąjungos sistemą atitinkamai prieš ir po minėtų nuostatų įsigaliojimo, institucija nepažeidė vienodo požiūrio principo, nes skirtingai vertinami ne tai pačiai kategorijai priklausantys pareigūnai.

Pareigūnai, kurių atveju kapitalas, atitinkantis jų pagal kitą sistemą įgytas pensines teises, nebuvo pervestas į Sąjungos pensijų sistemą naujų nuostatų įsigaliojimo metu, teisinė padėtis nėra tokia pati kaip pareigūnų, kurių prieš jiems pradedant tarnybą įgytos pensinės teisės jau buvo pervestos į Sąjungos pensijų sistemą iki minėtos datos kaip kapitalas ir dėl kurių buvo priimtas sprendimas dėl papildomo pensijų draudimo stažo pripažinimo pagal Sąjungos pensijų sistemą. Pirmieji pareigūnai dar turėjo pensines teises pagal kitą sistemą, o antrųjų atveju kapitalo pervedimas reiškė šių teisių išnykimą ir jiems jau buvo atitinkamai pripažintas papildomas pensijų draudimo stažas pagal Sąjungos pensijų sistemą.

Be to, šitoks skirtingas požiūris grindžiamas objektyvia aplinkybe, nepriklausančia nuo atitinkamos institucijos valios, t. y. tuo, kaip greitai atitinkama išorės pensijų sistema išnagrinės prašymą pervesti nagrinėjamą kapitalą.

(žr. 56 punktą)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2015 m. spalio 13 d. Sprendimo Komisija / Verile ir Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 177–180 punktai.