Language of document : ECLI:EU:F:2016:192

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL(första avdelningen)

den 1 augusti 2016

Mål F‑23/13

Mario Animali m.fl.

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system – Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya allmänna genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Artikel 81 i rättegångsreglerna – Uppenbart att talan ska ogillas”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Mario Animali, Hilke Riemer-Sullivan, Bo Skovsboell och Michal Strojwas har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår i Europeiska unionens pensionssystem efter överföringen av pensionsrättigheter som de förvärvat innan de påbörjade sin anställning i unionen samt, vid behov, besluten om avslag på deras klagomål.

Avgörande:      Talan ogillas såsom uppenbart ogrundad. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Institutionernas rättsakter – Tillämpning i tiden – Omedelbar tillämpning av ny lagstiftning på framtida verkningar av förhållanden som uppkommit enligt äldre lagstiftning – Antagande av nya allmänna genomförandebestämmelser till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Tillämpning på överföring av pensionsrättigheter som begärts före antagandet av den nya lagstiftningen men som genomförts efter dess ikraftträdande – Åsidosättande av förvärvade rättigheter – Föreligger inte

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VIII, artikel 11.2)

2.      Tjänstemän – Pensioner – Pensionsrättigheter som förvärvats innan anställningen i unionen påbörjades – Överföring till unionens pensionssystem – Antagande av nya allmänna genomförandebestämmelser till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Skillnad i behandling mellan de tjänstemän som fått kapitalvärdet för de pensionsrättigheter som de förvärvat i ett annat system överfört till unionens system före respektive efter det att dessa bestämmelser trädde i kraft – Åsidosättande av principen om likabehandling – Föreligger inte

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VIII, artikel 11.2)

1.      Tillämpningen av nya allmänna genomförandebestämmelser till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna på en överföring av pensionsrättigheter som förvärvats i ett annat pensionssystem vilken begärdes innan antagandet av dessa genomförandebestämmelser, men genomfördes efter deras ikraftträdande, strider inte mot artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Enligt en allmänt erkänd princip, och om inte annat anges, är ny lagstiftning omedelbart tillämplig på förhållanden som kommer att uppkomma och på framtida verkningar av förhållanden som, även om de inte blivit slutgiltiga, har uppkommit enligt den gamla bestämmelsen. Det förhåller sig endast annorlunda beträffande förhållanden som har uppkommit och blivit slutgiltiga medan den tidigare gällande lagstiftningen var i kraft, varvid förvärvade rättigheter har uppstått. En rättighet ska anses förvärvad om orsaken till rättigheten inträffade före lagändringen. Så är emellertid inte fallet om rättigheten har sin grund i en omständighet som inte inträffade under den tid då den ändrade lagstiftningen fortfarande gällde.

Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna utgör inte hinder för en sådan omedelbar tillämpning av de nya allmänna genomförandebestämmelserna.

Varken överlämnandet av ett förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår till den tjänsteman eller den anställde som har ingett en begäran om överföring eller, i ännu mindre grad, ingivandet av en sådan begäran några bindande rättsverkningar och ändrar inte heller den berördes rättsliga ställning. För en tjänsteman eller en anställd fanns det således inga förvärvade rättigheter som kunde åsidosättas genom tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna.

Rättigheten att tillgodoräknas pensionsgrundande tjänsteår blir slutgiltig först när kapitalvärdet för de rättigheter som hade förvärvats i ett annat system överfördes till unionens pensionssystem.

(se punkterna 46-49 och 51)

Hänvisning till

Tribunalen: dom 13 oktober 2015, kommissionen/Verile och Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punkterna 151–154 och där angiven rättspraxis

2.      De nya allmänna genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, vilka föranledde en skillnad i behandling mellan de tjänstemän som fått kapitalvärdet för de pensionsrättigheter som de förvärvat i ett annat system överfört till unionens system före respektive efter det att nämnda bestämmelser trädde i kraft, innebär inte att institutionen åsidosatt likabehandlingsprincipen, eftersom skillnaden i behandling avser tjänstemän som inte tillhör en och samma kategori.

De tjänstemän, vilkas kapital motsvarande de rättigheter som de har förvärvat i ett annat system ännu inte har överförts till unionens pensionssystem vid tidpunkten för de nya bestämmelsernas ikraftträdande, hade nämligen inte samma rättsliga ställning som de tjänstemän, vilkas tidigare förvärvade pensionsrättigheter redan innan de påbörjade sin EU-anställning har överförts i form kapital till unionens pensionssystem och beträffande vilka ett beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår hade antagits.. Förstnämnda tjänstemän hade fortfarande kvar pensionsrättigheter i ett annat system, medan det beträffande den andra kategorin av tjänstemän redan hade skett en överföring av kapital som medfört en utsläckning av deras pensionsrättigheter och ett motsvarande tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår i unionens pensionssystem.

Skillnaden i behandling berodde dessutom på en objektiv faktor som var oberoende av kommissionens vilja, det vill säga den skyndsamhet med vilken det berörda externa pensionssystemet hade handlagt den berördes begäran om kapitalöverföring.

(se punkt 56)

Hänvisning till

Tribunalen: dom 13 oktober 2015, kommissionen/Verile och Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punkterna 177–180