Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. prosinca 2020. uputio Verwaltungsgericht Cottbus (Njemačka) – RO, zakonski zastupana/Savezna Republika Njemačka

(predmet C-720/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Cottbus

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: RO, zakonski zastupana

Tuženik: Savezna Republika Njemačka, zastupana po Bundesministeriumu des Innern (Ministarstvo za unutarnje poslove), koji je zastupan po predsjedniku Bundesamta für Migration und Flüchtlinge (Savezni ured za migraciju i izbjeglice)

Prethodna pitanja

S obzirom na cilj prava Europske unije da se izbjegnu sekundarna kretanja i na opće načelo jedinstva obitelji iz Uredbe (EU) br. 604/20131 , primjenjuje li se njezin članak 20. stavak 3. analogno u situaciji u kojoj maloljetno dijete i njegovi roditelji podnesu zahtjeve za međunarodnu zaštitu u istoj državi članici, ali roditelji već uživaju međunarodnu zaštitu u drugoj državi članici, a dijete je rođeno u državi članici u kojoj je podnijelo zahtjev za međunarodnu zaštitu?

U slučaju potvrdnog odgovora na to pitanje, treba li ne ispitivati zahtjev za azil maloljetnog djeteta u skladu s Uredbom (EU) br. 604/2013 i treba li donijeti odluku o transferu u skladu s njezinim člankom 26., uzimajući u obzir činjenicu da je, primjerice, za ispitivanje zahtjeva maloljetnog djeteta za međunarodnu zaštitu odgovorna država članica u kojoj njegovi roditelji uživaju međunarodnu zaštitu?

U slučaju potvrdnog odgovora na prethodno pitanje, primjenjuje li se članak 20. stavak 3. Uredbe (EU) br. 604/2013 analogno također jer se u njegovoj drugoj rečenici proglašava nepotrebnim provođenje novog postupka preuzimanja odgovornosti za naknadno rođeno dijete, iako tada postoji opasnost da država članica prihvata ne poznaje moguću situaciju prihvata maloljetnog djeteta ili da u skladu sa svojom upravnom praksom odbije analogno primijeniti članak 20. stavak 3. Uredbe (EU) br. 604/2013 i time za maloljetno dijete nastane opasnost da postane „refugee in orbit” (v. presudu Bundesverwaltungsgerichta (Savezni upravni sud, Njemačka) od 23.06.2020-1 C 37.19; ECLI:DE:BVerwG:2020:230620U1C37.19.0)?

U slučaju niječnog odgovora na drugo i treće pitanje, može li se protiv maloljetnog djeteta koje je podnijelo zahtjev za međunarodnu zaštitu u državi članici analognom primjenom donijeti odluka o nedopuštenosti na temelju članka 33. stavka 2. točke (a) Direktive 2013/32/EU2 i onda ako u drugoj državi članici međunarodnu zaštitu ne uživa dijete osobno, nego njegovi roditelji?

____________

1     Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka) (SL 2013., L 180, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 108.)

2     Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (preinačena) (SL 2013., L 180, str. 60.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 249.)