Language of document :

Жалба, подадена на 4 април 2011 г. - ZZ/Европол

(Дело F-34/11)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: D. Dane, avocat)

Ответник: Европейска полицейска служба (Европол)

Предмет на производството

Отмяна на решението за класиране на жалбоподателя в степен AST 5

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 19 декември 2010 г., с което ответникът е съобщил на жалбоподателя, че изпълняваните от него функции отново са определени като функции, съответстващи на степен AST 5;

да се осъди Европол да заплати съдебните разноски.

____________