Language of document : ECLI:EU:F:2011:103

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

5 päivänä heinäkuuta 2011

Asia F-38/11

Gianluigi Alari

vastaan

Euroopan parlamentti

(Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Ylennyskierros 2009 – Siirtyminen toimielimestä toiseen sen ylennyskierroksen aikana, jona virkamies olisi ylennetty alkuperäisessä toimielimessään – Siirretyn virkamiehen ylentämisestä päättämiseen toimivaltainen toimielin)

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Gianluigi Alari vaatii kumoamaan parlamentin päätöksen, jolla häntä ei ylennyskierroksella 2009 ylennetty palkkaluokkaan AD 7.

Ratkaisu:      Kanne hylätään selvästi perusteettomana. Euroopan parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Ylennys – Ansioiden vertailu – Siirtyminen toimielimestä toiseen ylennyskierroksen aikana – Alkuperäisen toimielimen toimivalta ylentämisestä päättämiseen

(Henkilöstösääntöjen 45 artikla)

Henkilöstösääntöjen 45 artiklan vaatimuksista seuraa, että jos virkamies voidaan ylentää sinä vuonna, jonka aikana hän siirtyy toiseen toimielimeen, hänen ylentämisestään päättämiseen toimivaltainen nimittävä viranomainen on hänen alkuperäisen toimielimensä nimittävä viranomainen.

Henkilöstösääntöjen 45 artiklassa täsmennetään, että ylennyksen on perustuttava ylennyskelpoisten virkamiesten ansioiden vertailuun ja että ansioita verratessaan nimittävä viranomainen ottaa erityisesti huomioon virkamiehistä tehdyt arvioinnit.

Sen toimielimen, johon virkamies on siirtynyt, nimittävä viranomainen ei kuitenkaan voi käytännössä tehdä päätöstä siitä, onko hänet ylennettävä taannehtivasti vuoden N tammikuun 1. päivästä (tai yleensä vuoden N aikana), muuten kuin vertailemalla virkamiesten aikaisempia ansioita vuoden N‑1 aikana (ja ottaen huomioon kertomukset näiden virkamiesten työsuorituksista vuonna N‑1 ja aikaisempina vuosina). Siirtyneiden virkamiesten ansioita on nimittäin verrattava tässä tarkoituksessa niiden virkamiesten ansioihin, jotka olivat heidän työtovereitaan vielä heidän siirtymistään edeltäneenä vuonna, ja tämän arvioinnin voi pätevästi tehdä vain heidän alkuperäinen toimielimensä.

(ks. 26, 27 ja 31 kohta)