Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 28 maart 2012 – BD / Commissie

(Zaak F-36/11)1

(Openbare dienst – Arbeidscontractanten – Niet-verlenging van overeenkomst – Artikel 11 bis van Statuut – Belangenconflict – Vertrouwensband – Artikel 12 ter van Statuut – Nevenactiviteit – Vermoeden van onschuld)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: BD (Etterbeek, België) (vertegenwoordigers: T. Bontinck en S. Woog, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Berscheid en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoekers overeenkomst na afloop ervan niet te verlengen en, dientengevolge, herplaatsing in zijn functie met ingang van 1 november 2010

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

BD draagt zijn eigen kosten en de kosten van de Commissie.

____________

1 PB C 179 van 18/06/2011, blz. 22.