Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 7 grudnia 2011 r. – Svitana przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-35/11)1

Język postępowania: słowacki

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 211 z 16.7.2011, s. 33.