Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 септември 2012 г. — Markland/Европол

(Дело F-34/11)1

(Публична служба — Персонал на Европол — Договор на срочно нает служител — Прилагане на УРДС — Класиране в степен — Явно неоснователна жалба)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Saskia Jane Markland (Хага, Нидерландия) (представител: N. D. Dane, avocat)

Ответник: Европейска полицейска служба (Европол) (представители: D. Neumann, D. El Khoury и J. Arnould)

Предмет

Искане за отмяна на решението за класиране на жалбоподателя в степен AST 5

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно неоснователна.

Осъжда г-жа Markland да заплати освен направените от нея съдебни разноски и разноските на Европейската полицейска служба.

____________

1 ОВ C 204, 9.7.2011 г., стр. 30.