Language of document : ECLI:EU:F:2012:123

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

13 päivänä syyskuuta 2012

Asia F‑34/11

Saskia Jane Markland

vastaan

Euroopan poliisivirasto (Europol)

Henkilöstö – Europolin henkilöstö – Väliaikaisen toimihenkilön työsopimus – Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen soveltaminen – Palkkaluokan määrittäminen – Selvästi perusteeton kanne

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Saskia Jane Markland vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 19.12.2010 tehdyn päätöksen, jolla Euroopan poliisivirasto (Europol) vahvisti päätöksensä määrätä hänet hallintoavustajien tehtäväryhmään (AST) palkkaluokkaan AST 5.

Ratkaisu: Kanne hylätään selvästi perusteettomana.       Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Europolin oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Europolin työntekijät – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokan määrittäminen – Velvollisuus päättää kuhunkin väliaikaisen toimihenkilön tehtävään sisältyvistä toimivaltuuksista – Velvollisuuden noudattamatta jättäminen – Seurauksia väliaikaisen toimihenkilön palkkaluokan määrittämistä koskevaan päätökseen nähden ei ole

(Henkilöstösääntöjen 1 a artiklan 2 kohta ja 5 artiklan 4 kohta; liite I; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 10 artikla; neuvoston päätöksen 2009/371 39 artiklan 2 kohta)

2.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokan määrittäminen – Toimielimen sisäinen ohje – Käsite – Unionin budjettiviranomaiselle tiedoksi annettu monivuotinen suunnitelma, jota ei ole tarkoitettu henkilöstölle, ei kuulu käsitteeseen

3.      Virkamiehet – Yksikköjen organisointi – Avoimen viran tason määrittäminen – Velvollisuutta täsmällisen palkkaluokan määrittämiseen kilpailuilmoituksessa ei ole

(Henkilöstösäännöt)

1.      Henkilöstösääntöjen 5 artiklan 4 kohdassa mainittu kunkin unionin toimielimen velvollisuus päättää henkilöstösääntökomiteaa kuultuaan kuhunkin virkatyyppiin liittyvistä tehtävistä ja toimivaltuuksista, joiden luettelo on henkilöstösääntöjen liitteessä I, koskee myös Europolia. Tämä elin katsotaan henkilöstösääntöjen 1 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi virastoksi Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn päätöksen 2009/371 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja kyseisessä henkilöstösääntöjen 1 a artiklan 2 kohdassa täsmennetään, että henkilöstösäännöissä olevia viittauksia toimielimiin sovelletaan myös virastoihin.

Se, että Europol jättää päättämättä henkilöstösääntöjen 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä ja toimivaltuuksista, ei merkitse väliaikaisen toimihenkilön palkkaluokan määrittämistä koskevan päätöksen lainvastaisuutta, sillä tällaisen tehtävistä ja toimivaltuuksista päättämisen tarkoituksena on puhtaasti sisäisenä toimena vain helpottaa tätä palkkaluokan määrittämistä.

(ks. 35, 36, 39 ja 40 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑415/06 P, De Smedt v. komissio, 9.7.2007, 42 ja 43 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑55/10, AS v. komissio, 28.6.2011, 59 kohta, valitus vireillä unionin yleisessä tuomioistuimessa, asia T‑476/11 P

2.      Nimittävä viranomainen voi antaa sisäisen ohjeen, joka ohjaa sen harkintavallan käyttöä palkkaluokan määrittämisen osalta. Monivuotista suunnitelmaa, joka on annettu unionin budjettiviranomaiselle tiedoksi ja jota ei ole tarkoitettu henkilöstölle, ei kuitenkaan voida pitää sisäisenä ohjeena.

(ks. 46 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑92/96, Monaco v. parlamentti, 9.7.1997, 46 kohta

3.      Koska henkilöstösäännöissä ei säädetä tietyn viran ja tietyn palkkaluokan kiinteästä vastaavuudesta, hallinto voi laillisesti käyttää laajaa harkintavaltaansa, kun se vahvistaa kilpailuilmoituksessa – tai valintailmoituksessa – viran tason viittaamalla useisiin eri palkkaluokkiin.

(ks. 50 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑572/08 P, komissio v. Traore, 18.6.2009, 61–63 kohta