Language of document : ECLI:EU:F:2012:123

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2012 m. rugsėjo 13 d.

Byla F‑34/11

Saskia Jane Markland

prieš

Europos policijos biurą (Europolą)

„Viešoji tarnyba – Europolo darbuotojai – Laikinojo tarnautojo sutartis – KTĮS taikymas – Priskyrimas prie lygio – Akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo S. J. Markland prašo panaikinti 2010 m. gruodžio 19 d. Europos policijos biuro (Europolas) sprendimą patvirtinti savo sprendimą padėjėjų pareigų grupėje ją priskirti prie AST5 lygio.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepagrįstą. Ieškovė padengia savo ir Europolo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Europolo tarnautojai – Įdarbinimas – Priskyrimas prie lygio – Pareiga priimti užduočių ir įgaliojimų aprašymą, kuriame būtų įtrauktas kiekvienos laikinojo tarnautojo funkcijos aprašymas – Pažeidimas – Sprendimo priskirti laikinąjį tarnautoją prie lygio padariniai – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 1a straipsnio 2 dalis ir 5 straipsnio 4 dalis; I priedas; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 10 straipsnis; Tarybos sprendimo 2009/371 39 straipsnio 2 dalis)

2.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Priskyrimas prie lygio – Institucijos vidaus gairės – Sąvoka – Sąjungos biudžeto institucijai adresuotas daugiametis planas susipažinti, neskirtas darbuotojams – Netaikymas

3.      Pareigūnai – Tarnybų organizavimas – Pareigų, į kurias reikia paskirti, lygio nustatymas – Pareiga nustatyti tikslų lygį pranešime apie laisvą darbo vietą – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatai)

1.      Kiekvienos Sąjungos institucijos pareiga, numatyta Pareigūnų tarnybos nuostatų 5 straipsnio 4 dalyje, pasitarus su Tarnybos nuostatų komitetu tiksliai apibrėžti kiekvienos rūšies pareigybėms, kurių sąrašas pateikiamas Pareigūnų tarnybos nuostatų I priede, priskiriamas užduotis ir įgaliojimus, taip pat taikoma ir Europolui. Iš tiesų šis organas yra agentūra, kaip ji suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 1a straipsnio 2 dalį, taikant Sprendimo 2009/371 dėl Europolo įsteigimo 39 straipsnio 2 dalį, o minėtoje Pareigūnų tarnybos nuostatų 1a straipsnio 2 dalyje patikslinama, kad Pareigūnų tarnybos nuostatuose pateikiamos nuorodos į institucijas laikomos pateiktomis į agentūras.

Dėl to, kad Europolas nepriima Pareigūnų tarnybos nuostatų 5 straipsnio 4 dalyje nurodyto užduočių ir įgaliojimų aprašymo, sprendimas priskirti laikinąjį tarnautoją prie lygio netampa neteisėtas, nes tokiu aprašymu, kuris yra aiškiai vidaus aktas, siekiama tik palengvinti šį priskyrimą.

(žr. 35, 36, 39 ir 40 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. liepos 9 d. Nutarties De Smedt prieš Komisiją, T‑415/06 P, 42 ir 43 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2011 m. birželio 28 d. Sprendimo AS prieš Komisiją, F‑55/10, dėl kurio pateiktas apeliacinis skundas Europos Sąjungos Bendrajame Teisme, byla T‑476/11 P, 59 punktas.

2.      Paskyrimų tarnyba gali priimti vidaus gaires, kurios jai padėtų vykdyti savo diskreciją priskiriant prie lygio. Tačiau Sąjungos biudžeto institucijai adresuotas daugiametis planas susipažinti, neskirtas darbuotojams, negali būti laikomas vidaus gairėmis.

(žr. 46 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. liepos 9 d. Sprendimo Monaco prieš Parlamentą, T‑92/96, 46 punktas.

3.      Dėl to, kad Pareigūnų tarnybos nuostatuose neįtvirtinta konkrečios pareigybės ir konkretaus lygio atitiktis, administracija gali teisėtai pasinaudoti savo diskrecija pranešime apie laisvą darbo vietą arba per atranką nustatydama darbo vietos lygį atsižvelgti į didelį lygių skaičių.

(žr. 50 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2009 m. birželio 18 d. Sprendimo Komisija prieš Traore, T‑572/08 P, 61–63 punktai.