Language of document : ECLI:EU:F:2012:123

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2012. gada 13. septembrī

Lieta F‑34/11

Saskia Jane Markland

pret

Eiropas Policijas biroju (Eiropols)

Civildienests – Eiropola personāls – Pagaidu darbinieka līgums – Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības piemērošana – Klasificēšana pakāpē – Acīmredzami nepamatota prasība

Priekšmets Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru S. J. Markland lūdz atcelt 2010. gada 19. decembra lēmumu, ar ko Eiropas Policijas birojs (Eiropols) apstiprināja savu lēmumu viņu klasificēt asistentu (AST) funkciju grupā AST 5 pakāpē

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropola tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Eiropola darbinieki – Pieņemšana darbā – Klasificēšana pakāpē – Pienākums pieņemt amata aprakstu un noteikt pilnvaras dažādiem pagaidu darbinieku uzdevumu veidiem – Pārkāpums – Sekas attiecībā uz lēmumu par gaidu darbinieka klasifikāciju – Neesamība

(Civildienesta noteikumu 1.a panta 2. punkts un 5. panta 4. punkts; I pielikums; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 10. pants; Padomes Lēmuma 2009/371 39. panta 2. punkts)

2.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Klasificēšana pakāpē – Iestādes iekšējā direktīva – Jēdziens – Savienības budžeta lēmējinstitūcijai adresēts daudzgadu plāns, kas paredzēts informācijas sniegšanai un nav paredzēts personālam – Izslēgšana

3.      Ierēdņi – Dienestu organizēšana – Ieņemamā amata līmeņa noteikšana – Pienākums noteikt precīzu pakāpi paziņojumā par vakanci – Neesamība

(Civildienesta noteikumi)

1.      Katras Savienības iestādes pienākums, kas paredzēts Civildienesta noteikumu 5. panta 4. punktā, pēc apspriešanās ar Civildienesta noteikumu komiteju definēt pienākumus un pilnvaras katram amata veidam, kuru saraksts ir iekļauts Civildienesta noteikumu I pielikumā, attiecas arī uz Eiropolu. Būtībā šī struktūra ir aģentūra Civildienesta noteikumu 1.a panta 2. punkta izpratnē, piemērojot Padomes Lēmuma 2009/371, ar ko izveido Eiropolu, 39. panta 2. punktu un minēto Civildienesta noteikumu 1.a panta 2. punktu, tiek precizēts, ka Civildienesta noteikumos ietvertās atsauces uz iestādēm jāsaprot kā tādas, kas attiecas arī uz aģentūrām.

Fakts, ka Eiropols nav pieņēmis amata aprakstu un nav noteicis attiecīgās pilnvaras, kas paredzēts Civildienesta noteikumu 5. panta 4. punktā, nevar padarīt lēmumu par pagaidu darbinieka klasificēšanu par prettiesisku, jo šāda amata apraksta mērķis – kā pilnībā iekšēja normatīvā akta – ir vienīgi atvieglot klasificēšanu.

(skat. 35., 36., 39. un 40. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2007. gada 9. jūlijs, T‑415/06 P De Smedt/Komisija, 42. un 43. punkts.

Civildienesta tiesa: 2011. gada 28. jūnijs, F‑55/10 AS/Komisija, 59. punkts, spriedums pārsūdzēts Vispārējā tiesā, lieta T‑476/11 P.

2.      Iecēlējinstitūcija var pieņemt iekšējo direktīvu ar pamatnostādnēm par tās rīcības brīvības izmantošanu attiecībā uz klasificēšanu pakāpē. Katrā ziņā Savienības budžeta lēmējinstitūcijas informēšanai paredzētais daudzgadu plāns, kas nav paredzēts personālam, nevar tikt uzskatīts par iekšējo direktīvu.

(skat. 46. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 1997. gada 9. jūlijs, T‑92/96 Monaco/Parlaments, 46. punkts.

3.      Tā kā Civildienesta noteikumos nav paredzēta nemainīga atbilstība starp konkrētu amatu un konkrētu pakāpi, administrācija var tiesiski izmantot savu plašo novērtējuma brīvību, paziņojumā par vakanci vai par atlasi nosakot ieņemamā amata līmeni un norādot lielu skaitu pakāpju.

(skat. 50. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2009. gada 18. jūnijs, T‑572/08 P Komisija/Traore, 61.–63. punkts.