Language of document : ECLI:EU:F:2012:123

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 13. septembra 2012

Vec F‑34/11

Saskia Jane Markland

proti

Európskemu policajnému úradu (Europol)

„Verejná služba – Zamestnanci Europolu – Zmluva dočasného zamestnanca – Uplatnenie PZOZ – Zaradenie do platovej triedy – Zjavne nedôvodná žaloba“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou S. J. Markland navrhuje zrušenie rozhodnutia z 19. decembra 2010, ktorým Európsky policajný úrad (Europol) potvrdil svoje rozhodnutie zaradiť ju do funkčnej skupiny asistentov (AST) v platovej triede AST 5

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná. Žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Europolu.

Abstrakt

1.      Úradníci – Zamestnanci Europolu – Prijímanie – Zaradenie do platovej triedy – Povinnosť prijať vymedzenie povinností a právomoci zahŕňajúce každý druh úloh dočasných zamestnancov – Porušenie – Dôsledky pre rozhodnutie o zaradení dočasného zamestnanca – Neexistencia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 1a ods. 2 a článok 5 ods. 4; príloha I; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 10; rozhodnutie Rady 2009/371, článok 39 ods. 2)

2.      Úradníci – Prijímanie – Zaradenie do platovej triedy – Interný predpis inštitúcie – Pojem – Viacročný plán adresovaný rozpočtovému orgánu Únie kvôli informácii, ktorý nie je určený zamestnancom – Vylúčenie

3.      Úradníci – Organizácia služieb – Určenie úrovne pracovného miesta, ktoré sa má obsadiť – Povinnosť určiť v oznámení o voľnom pracovnom mieste presnú platovú triedu – Neexistencia

(Služobný poriadok úradníkov)

1.      Povinnosť každej inštitúcie Únie, uvedenú v článku 5 ods. 4 služobného poriadku, vymedziť po prerokovaní s Výborom pre služobný poriadok povinnosti a právomoci spojené s každým typom pracovného miesta, ktorých zoznam sa nachádza v prílohe I služobného poriadku, má aj Europol. Tento orgán je totiž na základe článku 39 ods. 2 rozhodnutia 2009/371 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) agentúrou v zmysle článku 1a ods. 2 služobného poriadku, pričom uvedený článok 1a ods. 2 služobného poriadku spresňuje, že odkazy na inštitúcie v služobnom poriadku sa vzťahujú aj na agentúry.

Skutočnosť, že Europol neprijme vymedzenie povinnosti a právomoci uvedené v článku 5 ods. 4 služobného poriadku, nemôže spôsobiť protiprávnosť rozhodnutia o zaradení dočasného zamestnanca, keďže cieľom takéhoto vymedzenia ako čisto interného aktu je iba uľahčiť toto zaradenie.

(pozri body 35, 36, 39 a 40)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 9. júla 2007, De Smedt/Komisia, T‑415/06 P, body 42 a 43

Súd pre verejnú službu: 28. júna 2011, AS/Komisia, F‑55/10, bod 59, rozsudok je predmetom odvolania na Všeobecnom súde Európskej únie, vec T‑476/11 P

2.      Menovací orgán môže prijať interný predpis, ktorým sa bude riadiť pri výkone svojej diskrečnej právomoci pri zaraďovaní do platovej triedy. Viacročný plán adresovaný rozpočtovému orgánu Únie kvôli informácii, ktorý nie je určený zamestnancom, však nemožno kvalifikovať ako interný predpis.

(pozri bod 46)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 9. júla 1997, Monaco/Parlament, T‑92/96, bod 46

3.      Keďže služobný poriadok nezavádza pevné priradenie určitej funkcie k určitej platovej triede, administratíva môže legálne využiť svoju širokú voľnú úvahu tak, že v oznámení o voľnom pracovnom mieste – alebo o výberovom konaní – stanoví úroveň pracovného miesta odkazom na viacero platových tried.

(pozri bod 50)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 18. júna 2009, Komisia/Traore, T‑572/08 P, body 61 až 63