Language of document :

Жалба, подадена на 5 април 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-37/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: P. Nelissen Grade и G. Leblanc, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението жалбоподателят да бъде изключен от конкурса на общо основание EPSO AD/177/10

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването (ОН) от 13 юли 2010 г. жалбоподателят да бъде изключен от конкурса на общо основание EPSO AD/177 /10,

да се отмени решението на ОН от 5 януари 2011 г., с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски,

при условията на евентуалност, да се постанови, че жалбоподателят не следва да бъде осъден да понесе съдебните разноски на Комисията.

____________