Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2001 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-37/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: P. Nelissen Grade i G. Leblanc, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności o wykluczeniu skarżącego z udziału w konkursie otwartym EPSO AD/177/10.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 13 lipca 2010 r. o wykluczeniu skarżącego z udziału w konkursie otwartym EPSO AD/177 /10;

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 5 stycznia 2011 r. oddalającej odwołanie skarżącego;

obciążenie Komisji kosztami postępowania;

tytułem żądania ewentualnego, orzeczenie, iż skarżący nie zostanie obciążony kosztami postępowania poniesionymi przez Komisję.

____________