Language of document :

5. aprillil 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-36/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (Etterbeck, Belgia) (esindajad: advokaadid T. Bontinck, S. Woog)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Esiteks nõue tühistada otsus, millega ei pikendatud hageja lepingut pärast selle lõppemist ning sellest tulenevalt ei saanud ta alates 1. novembrist 2010 uuesti teenistusse astuda. Teiseks nõue mõista komisjonilt hageja kasuks välja 10 000 eurot moraalse kahju korvamiseks ja kohtueelse menetluse kulude katmiseks.

Hageja nõuded

Tühistada 30. augusti 2010. aasta teatises sisalduv otsus, millega teavitati hagejat, et tema lepingut pärast selle lõppemist ei pikendata;

sellest tulenevalt ennistada hageja alates 1. novembrist 2010 tagasi teenistusse Albaania delegatsiooni ning mõista kostjalt hageja kasuks tagasiulatuvalt välja tema teenistustasu. Ennistamata jätmise korral mõista kostjalt hageja kasuks välja töötushüvitis kuni hageja uuesti tööle asumiseni;

eemaldada vaidlustatud otsus ja kõik käesoleva menetlusega seotud dokumendid hageja isiklikust toimikust;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja summa 10 000 eurot, kui just summa menetluse käigus ei suurene, moraalse kahju hüvitamiseks ning hagejale kohtueelse menetluse käigus tekkinud kulud;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________