Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-36/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (Etterbeck, Belgia) (przedstawiciele: T. Bontinck i S. Woog, avocats)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzedłużeniu umowy ze stroną skarżącą po dacie wygaśnięcia tej umowy i w konsekwencji przywrócenie strony skarżącej do służby począwszy od dnia 1 listopada 2010 r. Po drugie zasądzenie od Komisji zapłaty na rzecz strony skarżącej kwoty 10.000 EUR tytułem naprawienia doznanej krzywdy i przejęcia ciężaru kosztów poniesionych w ramach postępowania poprzedzającego wniesienie skargi.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji zawartej w piśmie z dnia 30 sierpnia 2010 r., w którym skarżący został poinformowany, że zawarta z nim umowa nie zostanie przedłużona po dacie jej wygaśnięcia;

w konsekwencji przywrócenie skarżącego do służby w ramach delegacji w Albanii począwszy od dnia 1 listopada 2010 i zasądzenie od pozwanej zapłaty jego wynagrodzenia z mocą wsteczną. W przypadku nieprzywrócenia skarżącego do służby zasądzenie od pozwanej zapłaty zasiłku dla bezrobotnych do czasu uzyskania przez skarżącego nowego zatrudnienia;

usunięcie zaskarżonej decyzji z akt personalnych skarżącego oraz wszelkich dokumentów związanych z niniejszym postępowaniem;

zasądzenie od Komisji zapłaty na rzecz strony skarżącej kwoty 10.000 EUR tytułem naprawienia doznanej krzywdy, z zastrzeżeniem ewentualnego podwyższenia tej kwoty w trakcie postępowania, i przejęcia ciężaru kosztów poniesionych w ramach postępowania poprzedzającego wniesienie skargi;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________