Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. září 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberwerwaltungsgericht Berlin-Brandenburg - Německo) – Leyla Ecem Demirkan v. Spolková republika Německo

(Věc C-221/11)1

„Dohoda o přidružení EHS-Turecko – Dodatkový protokol – Článek 41 odst. 1 – Doložka ,standstill‘ – Vízová povinnost pro vstup na území členského státu – Volný pohyb služeb – Právo tureckého státního příslušníka vstoupit na území členského státu za účelem návštěvy člena své rodiny a potenciálně využít poskytovaných služeb“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberwerwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Leyla Ecem Demirkan

Žalovaná: Spolková republika Německo

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – Výklad čl. 41 odst. 1 Dohody zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem ze dne 23. listopadu 1970 (Úř. věst. 1972, L 293, s. 4) – Výklad pojmu „volný pohyb služeb“, který je uveden v tomto ustanovení – Možné zahrnutí „pasivního“ volného pohybu služeb – Právo tureckého státního příslušníka vydat se na území členského státu za účelem návštěvy člena své rodiny a potenciálně využít poskytovaných služeb.VýrokPojem „volný pohyb služeb“ uvedený v čl. 41 odst. 1 dodatkového protokolu podepsaného dne 23. listopadu 1970 v Bruselu a uzavřeného, schváleného a potvrzeného jménem Společenství nařízením Rady (EHS) č. 2760/72 ze dne 19. prosince 1972 musí být vykládán v tom smyslu, že nezahrnuje svobodu tureckých státních příslušníků, příjemců služeb, vydat se do členského státu, aby v něm využili poskytovaných služeb.