Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Riigikohus (Estland) den 14 april 2021 – I.L. mot Politsei- ja Piirivalveamet

(Mål C-241/21)

Rättegångsspråk: estniska

Hänskjutande domstol

Riigikohus

Parter i det nationella målet

Klagande: I. L.

Motpart: Politsei- ja Piirivalveamet

Tolkningsfråga

Ska artikel 15.1 första meningen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG1 av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna tolkas så, att medlemsstaterna får ta en tredjelandsmedborgare i förvar i fråga om vilken det föreligger en reell risk för att denne, medan han befinner sig i frihet, före avlägsnandet begår ett brott, varvid utredning, lagföring och påföljder i samband med detta i väsentlig grad kan försvåra verkställigheten av avlägsnandet?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 2008, s. 98).