Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 sierpnia 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-85/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marcha)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AST 5 od dnia 1 marca 2009 r. w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2009.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AST 5 od dnia 1 marca 2009 r. w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2009;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________