Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 7 май 2013 г. —McCoy/Комитет на регионите

(Дело F-86/11)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Пенсия за инвалидност — Член 78, пета алинея от Правилника — Отказ инвалидността да бъде призната за професионална)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Robert McCoy (Брюксел, Белгия) (представител: адв. L. Levi)

Ответник: Комитет на регионите на Европейския съюз (представители: J. C. Cañoto Argüelles, подпомаган от адв. B. Wägenbaur)

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на решението, с което инвалидността на жалбоподателя не е призната за професионална по смисъла на член 78, параграф 5 от Правилника

Диспозитив

Отменя решението на Бюрото на Комитета на регионите от 10 септември 2010 г., с което заболяването, довело до инвалидността на г-н McCoy, не е признато за професионално по смисъла на член 78, пета алинея от Правилника.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Комитетът на регионите на Европейския съюз понася наред с направените от него съдебни разноски и тези на г-н McCoy.

____________

1 ОВ C 340, 19.11.2011 г., стр. 42.