Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юни 2012 г. — Cristina/Комисия

(Дело F-83/11)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Решение на конкурсната комисия за недопускане до изпитите — Способи за защита — Съдебна жалба, подадена без да се изчака решението по административната жалба — Допустимост — Специални условия за допускане на участие в конкурса — Професионален опит, свързан с естеството на служебните задължения)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Alma Yael Cristina (Брюксел, Белгия) (представители: адв. S. Rodrigues, адв. A. Blot и адв. C. Bernard-Glanz)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-н J. Currall и г-жа B. Eggers)

Предмет

Искане за отмяна на решението на председателя на конкурсната комисия по конкурс EPSO/AST/112/10 — Асистенти (AST 3) да не се допусне жалбоподателката до изпитите.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-жа Cristina понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да заплати съдебните разноски, направени от Европейската комисия.

____________

1     ОВ C 340, 19.11.2011 г., стр. 41.