Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 28. juuni 2011. aasta otsus - AS versus komisjon

(kohtuasi F-55/10)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Teade vaba ametikoha kohta -

Kandidatuuri tagasilükkamine - Põhjendatud huvi - Töövõimetu ametnik - Kandidatuuri tagasilükkamise otsuse ja ametisse nimetamise otsuse lahutamatus - Puudumine - Vahetegemine samasse tegevusüksusesse ja samale palgaastmele kuuluvate ametnike vahel, kelle teenistuskäik on erinev -

- Palgaastme ja teenistuskoha vastavus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AS (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega ei võetud arvesse hageja kandidatuuri raamatukoguassistendi ametikohale, ning nõue mõista komisjonilt hageja kasuks välja hüvitis varalise ja mittevaralise kahju eest

Resolutsioon

Tühistada 30. septembri 2009. aasta otsus, millega Euroopa Komisjon lükkas hageja kandidatuuri tagasi.

Mõista Euroopa Komisjonilt AS-i kasuks välja 3000 eurot.

Jätta hagi ülejäänud nõuded rahuldamata.

Mõista kolm neljandikku AS-i kohtukuludest välja Euroopa Komisjonilt ning jätta viimase kohtukulud tema enda kanda.

Jätta üks neljandik AS-i kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 246, 11.9.2010, lk 43.