Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 25. septembra 2012 – Bermejo Garde/EHSV

(vec F-51/10)1

(Verejná služba – Úradníci – Prijímanie – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Akt spôsobujúci ujmu – Záujem na konaní – Jazykové požiadavky – Orgán príslušný vydať oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Kancelária EHSV)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Moises Bermejo Garde (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) (v zastúpení: M. Lernhart, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na zrušenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste EHSV č. 43/09 na obsadenie miesta riaditeľa Riaditeľstva pre všeobecné záležitosti, ako aj všetkých rozhodnutí prijatých na základe tohto oznámenia o voľnom pracovnom mieste. Na druhej strane žiadosť o uloženie povinnosti žalovanému zaplatiť žalobcovi sumu ako náhradu škody

Výrok rozsudku

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste č. 43/09 uverejnené s cieľom obsadiť miesto riaditeľa Riaditeľstva pre všeobecné záležitosti Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa zrušuje.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

Európsky hospodársky a sociálny výbor znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil M. Bermejo Garde.

____________

1 Ú. v. EÚ C 246, 11.9.2010, s. 42.