Language of document : ECLI:EU:F:2014:235

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

15 октомври 2014 година

Дело F‑55/10 RENV

Chrysanthe Moschonaki

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Връщане на делото на Съда на публичната служба след отмяна на решението му — Назначаване — Вътрешно обявление за свободна длъжност в институцията — Условия за допускане, съдържащи се в обявлението за свободна длъжност — Право на ОН на преценка“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑жа Moschonaki иска да бъде отменено решението на Европейската комисия от 30 септември 2009 г., с което се отхвърля кандидатурата ѝ за длъжността „[п]омощник-[б]иблиотекар/[д]окументалист“, и да ѝ бъде присъдено обезщетение за вредите, които счита, че е претърпяла

Решение:      Отменя решението от 30 септември 2009 г., с което Европейската комисия отхвърля кандидатурата на г‑жа Moschonaki за длъжността „[п]омощник-[б]иблиотекар/[д]окументалист“. Осъжда Европейската комисия да заплати на г‑жа Moschonaki сума в размер на 5 000 EUR. Европейската комисия понася, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на г‑жа Moschonaki по дела F‑55/10, T‑476/11 P и F‑55/10 RENV.

Резюме

Длъжностни лица — Обявяване на свободна длъжност — Предмет — Задължение на администрацията да посочи необходимите условия за заемане на дадена длъжност — Обхват — Отхвърляне на кандидатура поради неизпълнение на условие, което не се съдържа в обявлението за свободна длъжност — Нарушение

(членове 4 и 29 от Правилника за длъжностните лица)

Доколкото задължава администрацията да даде възможност на заинтересованите лица да се запознаят с точния обхват на задълженията, които имат, или на правата, с които разполагат, принципът на правната сигурност изисква нормата, която определя права и задължения за членовете на персонала на администрацията, да бъде оповестена по подходящ начин при определените от същата условия и форма.

Що се отнася в частност до правилата за назначаване на длъжностните лица, органът по назначаването трябва да посочи възможно най-точно в обявлението за свободна длъжност необходимите за заемането ѝ условия, за да даде възможност на заинтересованите лица да преценят дали могат да кандидатстват. Този орган, разбира се, не може да бъде задължен да припомня условията, които са изрично предвидени в Правилника, тъй като се предполага, че кандидатите са запознати с тях, но доколкото предметът на обявлението за свободна длъжност е да осведоми кандидатите за условията, на които трябва да отговарят, за да заемат дадена длъжност, същото би останало без предмет, ако администрацията може да отстрани кандидат по съображения, които не са посочени изрично в него или в Правилника или които не са били публикувани.

Ето защо условие, което цели да изключи от участие в подбора, във връзка с вътрешно обявление за свободна длъжност в институцията, някои длъжностни лица, които напълно отговарят на изискванията, трябва — поради търсените правни последици, а именно да се ограничи участието на някои имащи право да кандидатстват лица — ясно и точно да определя основанията за подобно изключване. Следователно изискване, което изобщо не е било оповестено и не следва ясно от обявлението за свободна длъжност, не може да бъде противопоставено на заинтересованото лице и на това основание да бъде отхвърлена кандидатурата му.

(вж. точки 41, 42, 45 и 47)

Позоваване на:

Съд — решения Grassi/Съвет, 188/73, EU:C:1974:112, т. 40, ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, т. 25, Skoma-Lux, C‑161/06, EU:C:2007:773, т. 28 и Heinrich, C‑345/06, EU:C:2009:140, т. 44

Първоинстанционен съд — решение Vecchi/Комисия, T‑356/94, EU:T:1996:136, т. 50

Съд на публичната служба — решения Wenig/Комисия, F‑80/08, EU:F:2009:160, т. 90 и Šimonis/Комисия, F‑113/07, EU:F:2011:44, т. 73 и 74