Language of document :

2006 m. birželio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Verheyden prieš Komisiją

(Byla F-72/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Luc Verheyden (Angera, Italija), atstovaujamas advokato E. Boigelot

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

nurodyti pateikti visą su ieškovu susijusią medžiagą, užantspauduotą Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF), bei visus įrodymus ir dokumentus, kuriuos OLAF turi jo atžvilgiu;

nurodyti pateikti dokumentus, liudijančius OLAF inspektorių įgaliojimus;

nurodyti pateikti visas Italijos teisminėms institucijoms perduotas ar neperduotas OLAF ataskaitas, įskaitant galutinę vidaus tyrimo ataskaitą;

nutraukti su ieškovu susijusį tyrimą;

panaikinti OLAF pažymą, kuria pranešama apie tyrimą ir informuojamos Italijos teisminės institucijos, bei kuria tyrimo ataskaitos perduodamos Italijos teisminėms institucijoms;

panaikinti tarpinę ir galutinę tyrimo ataskaitas;

panaikinti implicitinius sprendimus, kuriais atmetami ieškovo prašymas ir skundas;

panaikinti visas po šių sprendimų priimtus ir (ar) su jais susijusius aktus, kurie galėtų būti priimti po šio ieškinio;

priteisti iš Komisijos sumokėti nuostolius, nustatytus ex aequo ir bono 30 000 EUR, su sąlyga, kad proceso metu ši suma gali padidėti ar sumažėti;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas be pagrindų, labai panašių į tuos, kuriais buvo remtasi byloje F-5/051, ir nurodydamas tuos pačius prieštaravimus dėl teisėtumo, tvirtina, kad 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies pakeičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas2, yra neteisėtas tiek, kiek į Pareigūnų tarnybos nuostatus įtraukiamas IX priedo 1 straipsnis.

____________

1 - OL C 85, 2005 5 2 (iš pradžių byla buvo įregistruota Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme numeriu T-22/05, o 2005 m. gruodžio 15 d. Nutartimi perduota Europos Sąjungos Tarnautojų teismui)

2 - OL L 124, 2004 4 27, p. 1