Language of document :

Tožba, vložena 30. junija 2006 - Verheyden proti Komisiji

(Zadeva F-72/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Luc Verheyden (Angera, Italija) (zastopnik: E. Boigelot, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

odredi naj se predložitev spisa glede tožeče stranke, ki ga je zapečatil Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), in tudi vseh elementov in dokumentov, ki jih je zoper tožečo stranko zbral OLAF;

odredi naj se predložitev naloga preiskovalcev OLAF-a;

odredi naj se predložitev vsakršnega OLAF-ovega poročila glede preiskave, ne glede na to, ali je bilo poslano italijanskim pravosodnim organom ali ne, vključno z vmesnim in končnim poročilom notranje preiskave;

za nično naj se razglasi preiskava zoper tožečo stranko;

za nična naj se razglasita obvestilo OLAF-a, ki vsebuje obvestilo o preiskavi in seznanitev italijanskih pravosodnih organov, in prenos poročil o preiskavi italijanskim pravosodnim organom;

za nični naj se razglasita vmesno in končno poročilo preiskave;

za nični naj se razglasita domnevani odločbi o zavrnitvi zahteve in ugovora tožeče stranke;

za ničnega naj se razglasi vsak nadaljnji akt in/ali s tema odločbama povezan akt, do katerega bi prišlo po tej tožbi;

toženi strani naj se naloži plačilo odškodnine, ocenjene ex æquo et bono na 30.000 evrov s pridržkom zvišanja in/ali znižanja med postopkom;

toženi strani naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi - poleg tega, da zatrjuje zelo podobne tožbene razloge, kot so tožbeni razlogi v zadevi F-5/051, in da navaja enake ugovore nezakonitosti, kot so v navedeni zadevi - zatrjuje tudi, da je Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti2 nezakonita v delu, ki vključuje člen 1 Priloge IX h Kadrovskim predpisom.

____________

1 - UL C 82 z dne 2.4.2005 (zadeva, najprej vpisana pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod številko T-22/05 in potem odstopljena Sodišču za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005).

2 - ULEU L 124, 27.04.2004, str. 1.