Language of document :

Žaloba podaná dne 19. června 2006 - Longinidis v. Cedefop

(Věc F-74/06)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Pavlos Longinidis (Tesaloniki, Řecko) (zástupci: N. Korogiannakis a N. Keramidas, advokáti)

Žalované: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ředitelství Cedefop ze dne 30. listopadu 2005 o ukončení smlouvy žalobce na dobu neurčitou;

zrušit rozhodnutí ředitelství Cedefop ze dne 10. března 2006 o zamítnutí návrhu předloženého žalobcem na získání odkladu výkonu výše uvedeného rozhodnutí;

zrušit rozhodnutí ředitelství Cedefop ze dne 9. prosince 2005 o přeřazení žalobce z jeho pracovního místa ředitele právní a smluvního oddělení ("Head of Legal nand Contract Management Service") na místo poradce Cedefop;

zrušit rozhodnutí ze dne 24. května 2006, kterým odvolací výbor Cedefop zamítl stížnost podanou žalobcem za účelem zrušení tří výše uvedených rozhodnutí, přičemž toto rozhodnutí obsahuje důvody orgánu oprávněného ke jmenování ohledně vypovězení smlouvy žalobce;

zrušit rozhodnutí ze dne 11. listopadu 2005, kterým ředitelství Cedefop změnilo složení odvolacího výboru;

zrušit rozhodnutí ze dne 14. listopadu 2005, kterým odvolací výbor změnil svůj jednací řád;

zrušit rozhodnutí odvolacího výboru Cedefop ze dne 10. března 2006 o zamítnutí stížnosti podané žalobcem za účelem zrušení výše uvedených rozhodnutí ze dne 11. listopadu 2005 a ze dne 14. listopadu 2005;

zrušit rozhodnutí ředitelství Cedefop ze dne 28. dubna 2006 o zamítnutí návrhu podaného žalobcem za účelem odvolání náměstka Cedefop z vedení správního vyšetřování týkajícího se tohoto náměstka a žalobce;

zrušit rozhodnutí odvolacího výboru Cedefop ze dne 9. března 2006 týkající se stížnosti podané zmocněncem Cedefop, jelikož toto rozhodnutí má dopad na pověst žalobce a jeho profesní integritu;

uložit Cedefop, aby žalobci nahradil finanční újmu - rovnající se základnímu platu, doplňkovým složkám platu a nárokům na důchod žalobce - která mu byla způsobena výše uvedeným rozhodnutím ze dne 30. listopadu 2005;

uložit Cedefop, aby žalobci vyplatil 50 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy, která mu byla způsobena výše uvedenými rozhodnutími ze dne 30. listopadu 2006, jakož i ze dne 9. března 2006;

uložit Cedefop, aby žalobci vyplatil symbolické euro jako náhradu za nemajetkovou újmu, která mu byla způsobena výše uvedeným rozhodnutím ze dne 11. listopadu 2005;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Rozhodnutím ze dne 30. listopadu 2005 ředitelka Cedefop ukončila pracovní smlouvu na dobu neurčitou mezi žalobcem a Cedefop. Podle žalobce bylo toto rozhodnutí přijato při překročení omezení diskreční pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování a je dotčeno zneužitím pravomoci, porušením práv obhajoby a práva být slyšen, jakož i rozporností odůvodnění.

Podle žalobce z vysvětlení poskytnutých orgánem oprávněným ke jmenování v rámci přezkumu správní stížnosti vyplývá, že důvod výpovědi je třeba hledat v návrhu žalobce z měsíce srpna 2005 neprodloužit smlouvu na dobu určitou uzavřenou se zaměstnankyní, jejímž byl žalobce přímým nadřízeným. Orgán oprávněný ke jmenování po obnově personálu řídícího Cedefop znovu přijal tuto zaměstnankyni a žalobci dal výpověď. Orgán oprávněný ke jmenování přijal tato rozhodnutí na základě zjevně nesprávného posouzení okolností a rozhodnutí dát žalobci výpověď je zjevně v rozporu se zájmem služby.

Žalobce dále uplatňuje, že další napadená rozhodnutí jsou dotčena porušením takových vnitřních právních řízení Cedefop, jakými jsou ustanovení týkající se odvolacího výboru, ustanovení týkající se správních vyšetřování a disciplinárních řízení.

Žalobce rovněž navrhuje, aby byl odškodněn za nezákonné rozvázání své smlouvy. Konečně navrhuje, aby jej Cedefop odškodnil na základě ustanovení týkajících se mimosmluvní odpovědnosti orgánů Společenství z důvodu údajného útoku na svou osobu a na jeho profesní pověst rozhodnutím o výpovědi a obsahem rozhodnutí přijatého odvolacím výborem na základě stížnosti výše uvedené zaměstnankyně.

____________