Language of document :

Talan väckt den 19 juni 2006 - Longinidis mot Cedefop

(Mål F-74/06)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Pavlos Longinidis (Thessaloniki, Grekland) (ombud: N. Korogiannakis och N. Keramidas, avocats)

Svarande: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara Cedefops styrelses beslut av den 30 november 2005 att säga upp sökandens avtal om tillsvidareanställning,

ogiltigförklara Cedefops styrelses beslut av den 10 mars 2006 att avslå sökandens begäran om uppskov med verkställandet av ovannämnda beslut,

ogiltigförklara Cedefops styrelses beslut av den 9 december 2005 att omplacera sökanden från tjänsten som chef för rättstjänsten och tjänsten för förvaltning av avtal (Head of Legal and Contract Management Service) till den lägre tjänsten som rådgivare vid Cedefop,

ogiltigförklara beslutet av den 24 maj 2006, genom vilket Cedefops enhet för överklaganden avslog sökandens begäran om ogiltigförklaring av de tre ovannämnda besluten, i vilket tillsättningsmyndighetens skäl för att säga upp sökanden återges,

ogiltigförklara beslutet av den 11 november 2005 genom vilket Cedefops styrelse ändrade sammansättningen av enheten för överklaganden,

ogiltigförklara beslutet av den 14 november 2005 genom vilket Cedefops enhet för överklaganden ändrade sina förfaranderegler,

ogiltigförklara Cedefops enhet för överklagandens beslut av den 10 mars 2006 att avslå sökandens begäran om ogiltigförklaring av de ovannämnda besluten av den 11 november 2005 och den 14 november,

ogiltigförklara Cedefops styrelses beslut av den 28 april 2006 att avslå sökandens begäran om att Cedefops biträdande direktör skulle avlägsnas från ledningen av den administrativa undersökningen rörande den sistnämnda och sökanden,

ogiltigförklara Cedefops enhet för överklagandens beslut av den 9 mars 2006 rörande det klagomål som inkommit från en anställd vid Cedefop, i den mån som detta beslut påverkar sökandens yrkesmässiga rykte och integritet,

förplikta Cedefop att ersätta sökanden för den ekonomisk skada - motsvarande grundlönen jämte lön och pensionsrättigheter - som han lidit till följd av det ovannämnda beslutet av den 30 november 2005,

förplikta Cedefop att betala sökanden 50 000 euro som ersättning för den ideella skada som han lidit till följd av beslutet av den 30 november 2005 och det ovannämnda beslutet av den 9 mars 2006,

förplikta Cedefop att betala sökanden en euro som symbolisk ersättning för den ideella skada som han lidit till följd av det ovannämnda beslutet av den 11 november 2005, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Genom beslut av den 30 november 2005 sade Cedefops direktör upp sökandens avtal om tillsvidareanställning vid Cedefop. Sökanden har gjort gällande maktmissbruk och att tillsättningsmyndighetens utrymme för skönsmässig bedömning överskreds vid antagandet. Sökanden anser vidare att hans rätt till försvar och att yttra sig åsidosattes samt att motiven för uppsägningen är motsägelsefulla.

Enligt sökanden framgår det av de skäl som tillsättningsmyndigheten anförde i samband med prövningen av sökandens begäran om omprövning att uppsägningen hade sin grund i sökandens förslag i augusti år 2005 att inte förnya en anställds avtal om visstidsanställning. Den anställda personen var underställd sökanden. Efter förnyandet av Cedefops styrande personal återanställde tillsättningsmyndigheten enligt sökanden denna person och sade upp sökanden. Tillsättningsmyndigheten antog detta beslut på grundval av en uppenbart felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna och beslutet att säga upp sökanden strider mot avdelningens intressen.

Sökanden har vidare gjort gällande att övriga överklagade beslut antogs i strid med Cedefops interna regler för rättsliga förfaranden, bland annat bestämmelserna avseende enheten för överklaganden och bestämmelserna om administrativa undersökningar och disciplinära förfaranden.

Sökanden har begär ersättning för den rättsstridiga uppsägningen av avtalet. Slutligen har sökanden, på grundval av bestämmelserna om gemenskapsorganens utomobligatoriska skadeståndsansvar, begärt att Cedefop skall ersätta honom för angreppen på hans personlighet och yrkesmässiga rykte i beslutet om uppsägning och i det beslut som enheten för överklaganden antog med anledning av sökandens klagomål.

____________