Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2006 r. - Lofaro przeciwko Komisji

(Sprawa F-75/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Alessandro Lofaro (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciel: J.-L. Laffineur, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji z dnia 28 września 2005 r. o zwolnieniu skarżącego wraz z końcem okresu próbnego, a także sprawozdania na zakończenie stażu, na podstawie którego decyzja ta została wydana;

uchylenie, o ile to konieczne, decyzji organu powołującego z dnia 31 marca 2005 r. o oddaleniu zażalenia skarżącego;

zasądzenie od pozwanego na rzecz skarżącego tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę kwoty 85 473 EUR określonej ex aequo et bono oraz kwoty 50 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, z zastrzeżeniem ich podwyższenia lub obniżenia w trakcie postępowania;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, były członek personelu tymczasowego Komisji, zatrudniony został na okres od dnia 16 września 2004 r. do dnia 15 września 2009 r. na podstawie umowy przewidującej sześciomiesięczny okres próbny, zgodnie z art. 14 warunków zatrudnienia innych pracowników. Po pierwszym negatywnym sprawozdaniu z oceny, przedłużeniu okresu próbnego o sześć miesięcy i drugim negatywnym sprawozdaniu, strona pozwana rozwiązała umowę.

W swej skardze skarżący podnosi, że pozwana dopuściła się oczywistych błędów w ocenie ponieważ oparła się na niedokładnych faktach i źle fakty te zinterpretowała, a także przypisała skarżącemu problemy, za które nie można było mu przypisać odpowiedzialności.

Ponadto według skarżącego pozwana miała także naruszyć ogólne zasady, gwarantujące prawo do godności i obrony, a także formułować zbyt daleko idącą krytykę.

Skarżący utrzymuje wreszcie, że nie sporządzając sprawozdania z oceny najpóźniej na miesiąc przed końcem okresu próbnego, pozwana naruszyła art. 14 warunków zatrudnienia innych pracowników.

____________