Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 26. maijā iesniedza Tribunale di Trieste (Itālija) – GE/Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(Lieta C-328/21)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Trieste

Pamatlietas puses

Prasītājs: GE

Atbildētājs: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Prejudiciālie jautājumi

vai Regulas (ES) Nr. 604/2013 1 27. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka:

•    gadījumā, ja personai, kas atrodas Regulas (ES) Nr. 604/2013 23. panta 1. punktā aprakstītajā situācijā, nav ticis piegādāts Regulas (ES) Nr. 604/2013 4. panta 2. un 3. punktā minētais informatīvais buklets, tas vien izraisa pārsūtīšanas lēmuma nelabojamu spēkā neesamību (un, iespējams, arī dalībvalsts, kurā persona iesniedza jaunu pieteikumu, kompetenci izskatīt starptautiskās aizsardzības pieteikumu);

•    vai arī tādējādi, ka prasītājam tiesā ir jāpierāda, ka tad, ja informatīvais buklets viņam būtu bijis piegādāts, procedūras iznākums būtu citāds?

Vai Eiropas Savienības Regulas (ES) Nr. 604/2013 27. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka:

•    gadījumā, ja personai, kas atrodas Regulas (ES) Nr. 604/2013 24. panta 1. punktā aprakstītajā situācijā, nav ticis piegādāts Regulas (ES) Nr. 603/2013 29. pantā minētais informatīvais buklets, tas vien izraisa pārsūtīšanas lēmuma nelabojamu spēkā neesamību (un, iespējams, arī no tā izrietošo nepieciešamību sniegt iespēju iesniegt jaunu starptautiskās aizsardzības pieteikumu);

•    vai arī tādējādi, ka prasītājam tiesā ir jāpierāda, ka tad, ja informatīvais buklets viņam būtu bijis piegādāts, procedūras iznākums būtu citāds?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija) (OV 2013, L 180, 31. lpp.).