Language of document :

Överklagande ingett den 21 maj 2021 av Ryanair DAC av den dom som tribunalen (tionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 14 april 2021 i mål T-379/20, Ryanair mot kommissionen (SAS, Sverige; Covid-19)

(Mål C-320/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Ryanair DAC (ombud: E. Vahida och F.-C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, och V. Blanc, avocate)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Republiken Frankrike, Konungariket Sverige, SAS AB

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

ogiltigförklara, i enlighet med artiklarna 263 och 264 FEUF, kommissionens beslut C(2020) 2784 av den 24 april 2020 om statligt stöd SA.57061 (2020/N) – Sverige – Kompensation till SAS för skador till följd av covid-19-pandemin, och

förplikta kommissionen att bära sina rättegångskostnader och ersätta Ryanairs kostnadersamt förplikta intervenienterna i första instans och eventuella intervenienter i detta överklagande att bära sina egna rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för talan åberopar klaganden sex grunder.

Som stöd för sin talan har klaganden för det första gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den underkände klagandens argument om att kommissionen åsidosatte kravet på att stöd som beviljats enligt artikel 107.2 b FEUF inte får vara avsett att avhjälpa skador som har drabbat en enda skadelidande.

Som stöd för sin talan har klaganden för det andra gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och missuppfattade de faktiska omständigheterna vid tillämpningen av artikel 107.2 b FEUF och proportionalitetsprincipen i relation till de skador som åsamkats SAS AB på grund av covid-19-pandemin.

Som stöd för sin talan har klaganden för det tredje gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den underkände klagandens argument om att principen om icke-diskriminering omotiverats har kränkts.

Som stöd för sin talan har klaganden för det fjärde gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och missuppfattade de faktiska omständigheterna när den underkände klagandens argument om åsidosättande av etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster.

Som stöd för sin talan har klaganden för det femte gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och missuppfattade de faktiska omständigheterna när det gäller underlåtenheten att inleda det formella granskningsförfarandet.

Som stöd för sin talan har klaganden för det sjätte gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och missuppfattade de faktiska omständigheterna när det gäller den bristande motiveringen.

____________