Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Audiencia Nacional (Spanja) fid-9 ta' Marzu 2012 - Google Spain, S.L., Google, Inc. vs Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

(Kawża C-131/12)

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Qorti tar-rinviju

Audiencia Nacional

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Google Spain, S.L. u Google, Inc.

Konvenuti: Agencia de Protección de Datos (AEPD) u Mario Costeja González

Domandi preliminari

F'dak li jikkonċerna l-applikazzjoni territorjali tad-Direttiva 95/46/KE  u, konsegwentement, tal-leġiżlazzjoni Spanjola dwar il-protezzjoni tad-data personali:

1.1 Għandu jiġi kkunsidrat li jeżisti "stabbiliment", fis-sens tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 95/46/KE meta tkun issodisfatta waħda jew iktar mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

- meta l-kumpannija li tforni l-mutur ta' riċerka toħloq fi Stat Membru fergħa jew sussidjarja intiża sabiex tiżgura l-promozzjoni u l-bejgħ tal-ispazji ta' reklamar proposti fuq il-mutur ta' riċerka, u li l-attività tagħha hija orjentata lejn ir-residenti ta' dan l-Istat Membru,

jew

- meta l-kumpannija parent taħtar sussidjarja stabbilita f'dan l-Istat Membru bħala r-rappreżentanti tagħha u bħala responsabbli għall-ipproċessar ta' żewġ fajls speċifiċi li jinkludu d-data tal-klijenti li jkunu kkonkludew servizzi ta' reklamar ma' din l-impriża,

jew

- meta l-fergħa jew is-sussidjarja stabbilita fi Stat Membru tittrażmetti lill-kumpannija parent, ibbażata barra mill-Unjoni Ewropea, l-ilmenti u l-ordnijiet mingħand kemm il-persuni kkonċernati kif ukoll l-awtoritajiet kompetenti relatati mar-rispett tad-dritt għall-protezzjoni tad-data, anki meta din il-kollaborazzjoni tkun seħħet b'mod volontarju?

1.2 L-Artikolu 4(1)(ċ) tad-Direttiva 95/46/KE għandu jiġi interpretat fis-sens li jeżisti "użu ta' tagħmir [...] li jkun jinsab fit-territorju tal-Istat Membru":

- meta mutur ta' riċerka juża crawlers jew robots sabiex jillokalizza u jelenka f'indiċi l-informazzjoni li tinsab f'siti internet li jinsabu fuq servers f'dan l-Istat Membru,

jew

- meta dan juża isem ta' domain ta' Stat Membru u jorjenta r-riċerki u r-riżultati tiegħu skont il-lingwa ta' dan l-Istat Membru?

1.3 Il-ħżin temporanju tal-informazzjoni elenkata f'indiċi mill-muturi ta' riċerka fuq l-internet jista' jiġi kkunsidrat bħala li jikkostitwixxi użu ta' tagħmir, fis-sens tal-Artikolu 4(1)(ċ) tad-Direttiva 95/46/KE? F'każ ta' risposta fl-affermattiv għal din l-aħħar domanda, jista' jiġi kkunsidrat li dan il-kriterju ta' konnessjoni huwa ssodisfatt meta l-impriża tirrifjuta li tiżvela l-post fejn hija taħżen dawn l-indiċi, filwaqt li tinvoka raġunijiet ta' kompetizzjoni?

1.4 Indipendentement mir-risposta li tingħata lid-domandi preċedenti, u b'mod partikolari fil-każ fejn il-Qorti tal-Ġustizzja tkun tal-opinjoni li l-kriterji ta' konnessjoni previsti fl-Artikolu 4 tad-Direttiva ma humiex issodisfatti, il-Qorti tal-Ġustizzja hija mitluba tirrispondi għad-domanda li ġejja:

Fid-dawl tal-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, id-Direttiva 95/46/KE dwar il-protezzjoni tad-data personali għandha tiġi applikata fl-Istat Membru fejn jinsab iċ-ċentru ta' gravità tal-kunflitt, u li fih id-drittijiet rikonoxxuti liċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jistgħu jiġu protetti bl-iżjed mod effettiv?

F'dak li jirrigwarda l-attività tal-muturi ta' riċerka bħala fornituri ta' kontenut b'konnessjoni mad-Direttiva 95/46/KE dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali:

2.1. Fir-rigward tal-mutur ta' riċerka fuq l-internet tal-kumpannija Google, li taġixxi bħala fornitur ta' kontenut u li l-attività tagħha tikkonsisti f'li ssib informazzjoni ppubblikata jew imqiegħda fuq l-internet minn terzi, telenkaha f'indiċi b'mod awtomatiku, taħżinha temporanjament u fl-aħħar nett tqegħdha għad-dispożizzjoni tal-utenti tal-internet skont ordni ta' preferenza partikolari, u meta din l-informazzjoni tkun tinkludi data personali ta' terzi,

għandu jiġi kkunsidrat li attività bħal dik deskritta hija inkluża fil-kunċett ta' "ipproċessar ta' data personali" kif iddefinit fl-Artikolu 2(b) tad-Direttiva 95/46/KE?

2.2 Fil-każ fejn id-domanda preċedenti tingħata risposta fl-affermattiv, u dejjem f'relazzjoni ma' attività bħal dik deskritta fil-paragrafu preċedenti:

L-Artikolu 2(d) tad-Direttiva 95/46/KE għandu jiġi interpretat fis-sens li għandu jiġi kkunsidrat li l-impriża li topera l-mutur ta' riċerka "Google" hija l-"kontrollur" tad-data personali li tinsab fis-siti internet li hija telenka f'indiċi?

2.3 Fl-ipoteżi fejn id-domanda preċedenti tingħata risposta fl-affermattiv:

L-awtorità nazzjonali responsabbli għall-kontroll tad-data personali (f'dan il-każ l-Agencia Española de Protección de Datos, AEPD), tista' sabiex jiġu rrispettati d-drittijiet li jinsabu fl-Artikoli 12(b) u 14(a) tad-Direttiva 95/46/KE, tordna direttament lill-mutur ta' riċerka "Google" jirtira mill-indiċi tiegħu informazzjoni ppubblikata minn terzi, mingħajr ma tindirizza ruħha preliminarjament jew simultanjament lill-proprjetarju tas-sit internet li fuqu tkun tinsab l-imsemmija informazzjoni?

2.4 Fl-ipoteżi fejn ir-risposta għad-domanda preċedenti tkun fl-affermattiv:

Il-muturi ta' riċerka huma liberi mill-obbligu tagħhom li jirrispettaw dawn id-drittijiet meta l-informazzjoni li tinsab fid-data personali kienet ġiet ppubblikata legalment minn terzi u tkun għadha fuq is-sit internet oriġinali?

F'dak li jikkonċerna l-portata tad-dritt li jinkiseb it-tħassir u/jew li ssir oppożizzjoni għall-ipproċessar ta' data li tikkonċerna lill-persuna kkonċernata, b'relazzjoni mad-"dritt li jintesa'", il-Qorti tal-Ġustizzja hija mitluba tiddeċiedi jekk:

3.1 Id-dritt li jinkiseb it-tħassir u l-ibblokkar tad-data personali u dak li ssir oppożizzjoni għall-ipproċessar tagħha (drittijiet irregolati mill-Artikoli 12(b) u 14(a) tad-Direttiva 95/46/KE), għandhom jiġu interpretati fis-sens li jippermettu lill-persuna kkonċernata tindirizza ruħha lill-muturi ta' riċerka sabiex topponi għall-elenkar f'indiċi tal-informazzjoni li tikkonċernaha personalment, ippubblikata fuq siti internet ta' terzi, billi tinvoka l-volontà tagħha li din l-informazzjoni ma tkunx magħrufa lill-utenti tal-internet meta hija tikkunsidra li din l-informazzjoni tista' tikkawżalha dannu jew meta tkun tixtieq li din l-informazzjoni tintesa', anki meta din tkun informazzjoni ppubblikata b'mod legali minn terzi?

____________

1 - Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-24 ta' Ottubru 1995, dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 15, p. 355)