Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2014. május 13-i ítélete (az Audiencia Nacional [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Google Spain SL, Google Inc. kontra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

(C-131/12. sz. ügy)1

(Személyes adatok – Az egyének védelme az ilyen adatok kezelése vonatkozásában – 95/46/EK irányelv – A 2., 4., 12. és 14. cikk – Tárgyi és területi hatály – Internetes keresőmotorok – A honlapokon található adatok kezelése – Ezen adatok keresése, indexálása és tárolása – A keresőmotor működtetőjének felelőssége – Valamely tagállam területén való letelepedés – E működtető kötelezettségeinek, illetve az érintett jogainak tartalma – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 7. és 8. cikk)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Audiencia Nacional

Az alapeljárás felei

Felperesek: Google Spain SL, Google Inc.

Alperesek: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Audiencia Nacional (Spanyolország) – A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.) 2. cikke b) és d) pontjának, 4. cikke (1) bekezdése a) és c) pontjának, 12. cikke b) pontjának és 14. cikke a) pontjának, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája (HL 2007. C 303., 1. o.) 8. cikkének értelmezése – Valamely tagállamban való letelepedés fogalma – Releváns szempontok – Az „olyan eszközt alkalmaz, amely [valamely] tagállam területén található” fordulat – A keresőmotorok által indexált információk ideiglenes tárolása – Az adatok törléshez és blokkolásához való jog

Rendelkező rész

A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének b) és d) pontját úgy kell értelmezni, hogy egyrészt a keresőmotorok útján végzett olyan tevékenységét, amely harmadik fél által az interneten közzétett vagy megosztott információk kereséséből, automatikus indexálásából, ideiglenes tárolásából, majd végül bizonyos válogatási szempontok alapján az internethasználók rendelkezésére bocsátásából áll, az e 2. cikk b) pontjának értelmében vett „személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése]” fogalomba tartozó tevékenységként kell értelmezni, amennyiben ezek az információk személyes adatokat tartalmaznak, másrészt pedig az ilyen keresőmotor működtetőjét ezen adatkezelés szempontjából az említett 2. cikk d) pontja szerinti „adatkezelőnek” kell tekinteni.

A 95/46 irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy a személyes adatok kezelését e rendelkezés értelmében a tagállam területén az adatkezelő egy szervezete tevékenységeinek keretében végzik, ha a keresőmotor működtetője az egyik tagállamban olyan irodát nyit vagy leányvállalatot hoz létre a keresőmotor által kínált reklámhelyek értékesítésére és reklámozására, amelynek tevékenysége az adott állam lakosai felé irányul.

A 95/46 irányelv 12. cikkének b) pontját és 14. cikke első albekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezésekben foglalt jogok tiszteletben tartása érdekében, és annyiban, amennyiben az ott előírt feltételek ténylegesen teljesülnek, a keresőmotor működtetője köteles arra, hogy egy személy nevére való keresés nyomán megjelenő találati listáról törölje a harmadik fél által közétett és e személlyel kapcsolatos információkat tartalmazó weboldalakra mutató linkeket, abban az esetben is, ha ezt a nevet vagy az ilyen információkat korábban vagy egyidejűleg nem törölték ezekről a weboldalakról, mégpedig adott esetben akkor is, ha az említett oldalakon történő közzététel önmagában jogszerű.

A 95/46 irányelv 12. cikkének b) pontját, illetve 14. cikke első albekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezések alkalmazási feltételeinek értékelése körében többek között azt kell megvizsgálni, hogy joga van-e az érintettnek ahhoz, hogy a személyével kapcsolatos szóban forgó információt a neve alapján indított keresés nyomán megjelenő találati lista segítségével aktuálisan már ne lehessen a nevével összekapcsolni, anélkül azonban, hogy e jog megállapításának feltétele lenne, hogy a kérdéses információ találati listára való felvétele az érintettnek kárt okoz. Mivel a Charta 7. és 8. cikkében foglalt alapvető jogaira tekintettel az érintett kérheti, hogy a kérdéses információt többé ne tegyék egy ilyen találati lista segítségével hozzáférhetővé a nagy nyilvánosság számára, e jogok főszabály szerint nemcsak a keresőmotor működtetőjének gazdasági érdekét előzik meg, hanem a nyilvánosság ahhoz fűződő érdekét is, hogy az e személy nevére vonatkozó keresés során meg lehessen találni az említett információt. Nem ez a helyzet ugyanakkor abban az esetben, ha valamilyen sajátos okból kifolyólag, például a közéletben játszott szerepe folytán úgy tűnik, hogy az érintett alapvető jogaiba való beavatkozást igazolja az említett nyilvánosság ahhoz fűződő nyomós érdeke, hogy a kérdéses információhoz hozzá lehessen férni azáltal, hogy az szerepel a találati listán.

____________

1 HL C 165., 2012.6.9.