Language of document : ECLI:EU:C:2014:317

Asia C‑131/12

Google Spain SL

ja

Google Inc.

vastaan

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

ja

Mario Costeja González

(Audiencia Nacionalen

esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Henkilötiedot – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivi 95/46/EY – 2, 4, 12 ja 14 artikla – Asiallinen ja alueellinen soveltamisala – Internethakukoneet – Internetsivustoilla olevien tietojen käsittely – Kyseisten tietojen hakeminen, indeksointi ja tallentaminen – Hakukoneen ylläpitäjän vastuu – Jäsenvaltion alueella sijaitseva toimipaikka – Hakukoneen ylläpitäjän velvollisuuksien ja rekisteröidyn oikeuksien ulottuvuus – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 7 ja 8 artikla

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 13.5.2014

1.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivin 95/46 2 artikla – Henkilötietojen käsittely – Käsite – Hakukoneen toiminta, joka käsittää sivullisten internetissä julkaisemien tai siihen liittämien tietojen löytämisen, indeksoinnin, tallentamisen ja asettamisen internetin käyttäjien saataville, kuuluu käsitteen alaan – Rekisterinpitäjä – Käsite – Hakukoneen ylläpitäjä kuuluu käsitteen alaan

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46 2 artiklan b ja d alakohta)

2.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivi 95/46 – Perusoikeuksien kunnioittaminen – Yksityiselämän kunnioittaminen ja henkilötietojen suoja – Oikeudenmukainen tasapaino tiedonsaantioikeuden ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa taattujen perusoikeuksien välillä

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46)

3.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivin 95/46 4 artikla – Sovellettava kansallinen oikeus – Tietojenkäsittely jäsenvaltion alueella sijaitsevassa hakukoneen ylläpitäjän toimipaikassa tapahtuvan toiminnan yhteydessä – Ulottuvuus – Kyseisen hakukoneen mainitun toimipaikan kautta tarjoamien mainospaikkojen markkinointi ja myynti, joka kohdistuu tuon jäsenvaltion asukkaisiin, tapahtuu mainitun toiminnan yhteydessä

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46 4 artiklan 1 kohdan a alakohta)

4.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivin 95/46 12 ja 14 artikla – Rekisteröidyn oikeus tutustua henkilötietoihin ja oikeus vastustaa niiden käsittelyä – Oikeus pyytää, että hakutulosten luettelosta poistetaan linkit internetsivuihin – Edellytykset

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46 12 artiklan b alakohta ja 14 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta)

5.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Direktiivin 95/46 12 ja 14 artikla – Rekisteröidyn oikeus tutustua henkilötietoihin ja oikeus vastustaa niiden käsittelyä – Hakukoneella tehty haku henkilön nimellä – Hakutulosten luettelon näyttäminen – Oikeus pyytää, ettei kyseistä tietoa aseteta enää suuren yleisön saataville

(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46 6 artiklan 1 kohdan c–e alakohta, 12 artiklan b alakohta ja 14 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta)

1.        Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun direktiivin 95/46 2 artiklan b ja d alakohtaa on tulkittava siten, että yhtäältä hakukoneen sellaisen toiminnan, joka käsittää sivullisten internetissä julkaisemien tai siihen liittämien tietojen löytämisen, automaattisen indeksoinnin ja tilapäisen tallentamisen sekä lopuksi kyseisten tietojen asettamisen internetin käyttäjien saataville tietyssä etusijajärjestyksessä, on katsottava olevan henkilötietojen käsittelyä silloin, kun näihin tietoihin sisältyy henkilötietoja.

Kyseistä tulkintaa ei kumoa se, että tiedot on jo julkaistu internetissä eikä hakukone ole muuttanut niitä. Kyseisessä säännöksessä tarkoitettuja toimia on näet pidettävä tällaisena käsittelynä myös siinä tilanteessa, että ne koskevat yksinomaan tiedotusvälineissä jo julkaistua aineistoa sellaisenaan.

Hakukoneen ylläpitäjää on lisäksi pidettävä mainitun direktiivin 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettuna henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Koska hakukoneen toiminta voi internetsivustojen toimittajien toimintaan nähden vaikuttaa olennaisesti ja suuremmassa määrin yksityiselämän kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa koskeviin perusoikeuksiin, hakukoneen ylläpitäjän on näet kyseisen toiminnan tarkoituksen ja keinot määrittelevänä henkilönä varmistettava vastuidensa, valtuuksiensa ja mahdollisuuksiensa yhteydessä se, että toiminta täyttää direktiivin 95/46 vaatimukset, jotta direktiivissä säädetyt takeet voivat saada täyden vaikutuksensa ja jotta rekisteröityjen tehokas ja kattava suojelu ja erityisesti heidän oikeutensa nauttia yksityiselämän kunnioitusta voidaan todella turvata.

(ks. 29, 30, 38 ja 41 kohta sekä tuomiolauselman 1 kohta)

2.        Henkilötietojen käsittely, jonka hakukoneen ylläpitäjä suorittaa, on omiaan vaikuttamaan merkittävästi yksityiselämän kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa koskeviin perusoikeuksiin, kun haku kyseisen koneen avulla suoritetaan luonnollisen henkilön nimellä, koska mainitun käsittelyn johdosta kaikki internetin käyttäjät voivat saada hakutulosten luettelossa sellaisen jäsennellyn katsauksen kyseistä henkilöä koskevista internetistä löydettävistä tiedoista, jotka liittyvät potentiaalisesti useisiin eri seikkoihin hänen yksityiselämästään ja joita ei ilman mainittua hakukonetta olisi voitu tai ne olisi pelkästään hyvin hankalasti voitu yhdistää toisiinsa, ja laatia siis kutakuinkin yksityiskohtaisen profiilin kyseessä olevasta henkilöstä. Näin on varsinkin, koska internetin ja hakukoneiden johdosta tällaisiin hakutulosten luetteloihin sisältyvistä tiedoista tulee sellaisia, että niitä voidaan katsella kaikkialla. Tämän puuttumisen potentiaalisen vakavuuden vuoksi on todettava, ettei sitä voida perustella hakukoneen ylläpitäjällä tällaiseen käsittelyyn olevalla pelkällä taloudellisella intressillä. On pyrittävä löytämään oikeudenmukainen tasapaino muun muassa internetin käyttäjillä tietojen saamiseen olevan oikeutetun intressin ja rekisteröidyllä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan nojalla olevien perusoikeuksien välillä.

(ks. 36, 38, 80, 81 ja 97 kohta)

3.        Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun direktiivin 95/46 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että henkilötietojen käsittely suoritetaan jäsenvaltion alueella sijaitsevassa rekisterinpitäjän toimipaikassa tapahtuvan toiminnan yhteydessä kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla silloin, kun hakukoneen ylläpitäjä perustaa jäsenvaltioon sivuliikkeen tai tytäryhtiön, jonka tehtävänä on markkinoida ja myydä hakukoneen tarjoamia mainospaikkoja ja jonka toiminta kohdistuu kyseisen jäsenvaltion asukkaisiin.

Tällaisessa tilanteessa näet hakukoneen ylläpitäjän toiminnot ja sen asianomaisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan toimipaikan toiminnot liittyvät erottamattomasti toisiinsa, koska mainospaikkoja koskevat toiminnot ovat keino tehdä kyseisestä hakukoneesta taloudellisesti kannattava ja koska kyseinen hakukone on samanaikaisesti väline, jolla nuo toiminnot voidaan suorittaa.

(ks. 51, 55, 56 ja 60 kohta sekä tuomiolauselman 2 kohta)

4.        Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun direktiivin 95/46 12 artiklan b alakohtaa ja 14 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisissä säännöksissä säädettyjen oikeuksien kunnioittamiseksi – ja kunhan noissa säännöksissä säädetyt edellytykset ovat todellakin täyttyneet – hakukoneen ylläpitäjä on velvollinen poistamaan henkilön nimellä suoritetun haun johdosta näkyvästä hakutulosten luettelosta linkit sivullisten julkaisemiin internetsivuihin, joissa on kyseistä henkilöä koskevaa tietoa, myös siinä tilanteessa, että kyseistä nimeä tai kyseisiä tietoja ei ole poistettu ensin tai poisteta samanaikaisesti näiltä internetsivuilta, ja näin on tilanteen mukaan jopa silloin, kun niiden julkaiseminen mainituilla sivuilla on itsessään laillista.

Koska tässä yhteydessä sillä, että henkilön nimellä suoritetun haun johdosta näkyvään hakutulosten luetteloon sisällytetään internetsivu ja siihen sisältyvät kyseistä henkilöä koskevat tiedot, helpotetaan tuntuvasti kaikkien rekisteröidystä hakuja tekevien internetin käyttäjien mahdollisuutta saada kyseiset tiedot saataville ja sillä voi olla ratkaiseva asema mainittujen tietojen levittämisessä, hakukoneen ylläpitäjän suorittama tietojenkäsittely voi merkitä suurempaa puuttumista rekisteröidyllä olevaan yksityiselämän kunnioittamista koskevaan perusoikeuteen kuin se, että toimittaja julkaisee kyseisen internetsivun.

(ks. 87 ja 88 kohta sekä tuomiolauselman 3 kohta)

5.        Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun direktiivin 95/46 6 artiklan 1 kohdan c–e alakohdassa säädetyistä vaatimuksista ilmenee, että jopa paikkansapitävien tietojen alun perin laillinen käsittely voi ajan myötä muuttua kyseisen direktiivin kanssa yhteensopimattomaksi, jos kyseiset tiedot eivät ole enää tarpeen siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty ja jossa niitä on käsitelty. Näin ollen tilanteessa, jossa rekisteröidyn direktiivin 95/46 12 artiklan b alakohdan nojalla tekemän vaatimuksen johdosta todetaan, että se, että rekisteröidyn nimellä suoritetun haun johdosta näkyvään hakutulosten luetteloon sisällytetään linkit sivullisten laillisesti julkaisemiin internetsivuihin, jotka sisältävät rekisteröidyn henkilöä koskevia todenperäisiä tietoja, on kyseisen tarkastelun ajankohtana ristiriidassa mainitun 6 artiklan 1 kohdan c–e alakohdan kanssa siitä syystä, että kyseiset tiedot eivät kaikkien käsiteltävälle tapaukselle ominaisten seikkojen vuoksi ole asianmukaisia, ne eivät ole tai eivät enää ole olennaisia taikka ne ovat liian laajoja niihin tarkoituksiin, joissa hakukoneen ylläpitäjä niitä käsittelee, mainitun hakutulosten luettelon asianomaiset tiedot ja linkit on poistettava.

Tässä yhteydessä on korostettava, että rekisteröidyllä siihen olevan oikeuden toteaminen, ettei hänen henkilöään koskevia tietoja liitetä enää hänen nimeensä hakutulosten luettelossa, ei edellytä sitä, että kyseessä olevien tietojen sisällyttäminen hakutulosten luetteloon aiheuttaa vahinkoa rekisteröidylle.

Kun rekisteröity voi hänellä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan nojalla olevien perusoikeuksiensa suhteen vaatia, ettei kyseessä olevia tietoja aseteta enää suuren yleisön saataville sisällyttämällä ne tällaiseen hakutulosten luetteloon, on katsottava, että kyseiset oikeudet syrjäyttävät lähtökohtaisesti paitsi hakukoneen ylläpitäjän taloudellisen intressin myös suurella yleisöllä olevan intressin löytää mainitut tiedot tehdessään haun rekisteröidyn nimellä. Tästä ei kuitenkaan olisi kyse, jos ilmenee, että rekisteröidyllä julkisuudessa olevan aseman kaltaisista erityisistä syistä puuttuminen rekisteröidyn perusoikeuksiin on perusteltavissa sillä ensisijaisella intressillä, joka suurella yleisöllä on saada nuo tiedot saataviinsa kyseisen sisällyttämisen johdosta.

(ks. 93, 94 ja 96–99 kohta sekä tuomiolauselman 4 kohta)