Language of document : ECLI:EU:C:2014:317

C‑131/12. sz. ügy

Google Spain SL
és

Google Inc.

kontra

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
és
Mario Costeja González

(az Audiencia Nacional [Spanyolország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Személyes adatok – Az egyének védelme az ilyen adatok kezelése vonatkozásában – 95/46/EK irányelv – 2., 4., 12. és 14. cikk – Tárgyi és területi hatály – Internetes keresőmotorok – A honlapokon található adatok kezelése – Ezen adatok keresése, indexálása és tárolása – A keresőmotor működtetőjének felelőssége – Valamely tagállam területén való letelepedés – E működtető kötelezettségeinek, illetve az érintett jogainak tartalma – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 7. és 8. cikk”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (nagytanács), 2014. május 13.

1.        Jogszabályok közelítése – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – 95/46 irányelv, 2. cikk – Személyes adatok kezelése – Fogalom – Keresőmotorok útján végzett olyan tevékenység, amely harmadik fél által az interneten közzétett vagy megosztott információk kereséséből, indexálásából, tárolásából és az internethasználók számára történő hozzáférhetővé tételből áll – Bennfoglaltság – Adatkezelő – Fogalom – Keresőmotor működtetője – Bennfoglaltság

(95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2. cikk, b) és d) pont)

2.        Jogszabályok közelítése – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – 95/46 irányelv – Az alapvető jogok tiszteletben tartása – A magánélet tiszteletben tartása és a személyes adatok védelme – Az információhoz való jog és az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított jogok közötti megfelelő egyensúly

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 7. és 8. cikk; 95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv)

3.        Jogszabályok közelítése – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – 95/46 irányelv, 4. cikk – Az alkalmazandó nemzeti jog – A keresőmotor működtetőjének valamely tagállamban létesített szervezete tevékenységének keretében végzett adatkezelés – Terjedelem – Az e keresőmotor által kínált reklámhelyek e szervezet által végzett, e tagállam lakosai felé irányuló reklámozása és értékesítése – Bennfoglaltság

(95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 4. cikk, (1) bekezdés, a) bekezdés)

4.        Jogszabályok közelítése – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – 95/46 irányelv, 12. és 14. cikk – Az érintettnek a személyes adatokhoz való hozzáféréshez és a kezelésük elleni tiltakozáshoz való joga – Weboldalakra mutató linkeknek a találati listából való törlése kérelmezéséhez való jog – Feltételek

(95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 12. cikk, b) pont, és 14. cikk első bekezdés, a) pont)

5.        Jogszabályok közelítése – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – 95/46 irányelv, 12. és 14. cikk – Az érintettnek a személyes adatokhoz való hozzáféréshez és a kezelésük elleni tiltakozáshoz való joga – Keresőmotorral valakinek a nevére végzett keresés – Találati lista megjelenítése – Annak kérelmezéséhez való jog, hogy ezen információt többé ne tegyék hozzáférhetővé a nagy nyilvánosság számára

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 7. és 8. cikk; 95/46 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 6. cikk, (1) bekezdés, c)–e) pont, 12. cikk, b) bekezdés, és 14. cikk, első bekezdés a) pont)

1.        A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46 irányelv 2. cikkének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy a keresőmotorok útján végzett olyan tevékenységet, amely harmadik fél által az interneten közzétett vagy megosztott információk kereséséből, automatikus indexálásából, ideiglenes tárolásából, majd végül bizonyos válogatási szempontok alapján az internethasználók számára történő hozzáférhetővé tételéből áll, a „személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése]” fogalmába tartozó tevékenységként kell értelmezni, amennyiben ezek az információk személyes adatokat tartalmaznak.

Ezen értelmezés érvényességét nem rontja le az sem, hogy ezeket az adatokat már közzétették az interneten, és azokat e keresőmotor nem változtatta meg. Az e rendelkezésben említett műveleteket akkor is adatkezelésnek kell minősíteni, ha azok kizárólag olyan információkat érintenek, amelyeket már – például a médiában – közzétettek.

Továbbá a keresőmotor működtetőjét ezen adatkezelés szempontjából az említett 2. cikk d) pontja szerinti „adatkezelőnek” kell tekinteni. Ugyanis minthogy a keresőmotorok tevékenysége alkalmas arra, hogy a honlapszerkesztők által végzett tevékenységhez hozzáadódva jelentősen érintse a magánélethez és a személyes adatok védelméhez való alapvető jogot, a keresőmotor működtetőjének – úgy is mint az e tevékenység céljait és módját meghatározó személynek – felelősségi körén, hatáskörén és lehetőségein belül biztosítania kell, hogy tevékenysége megfeleljen a 95/46 irányelvben foglalt követelményeknek, azért hogy az irányelv szerinti garanciák valamennyi joghatásukat kifejthessék, és hogy az érintettek – illetve nevezetesen magánélethez való joguk – hatékony és teljes védelme ténylegesen megvalósulhasson.

(vö. 29., 30., 38., 41. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

2.        A keresőmotor által végzett személyesadat‑kezelés jelentősen érintheti a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való alapvető jogot, ha a keresőmotorral egy természetes személy nevére keresnek rá, mivel az említett adatkezelés lehetővé teszi, hogy a találati lista alapján bármely internethasználó rendszerezett összefoglalóhoz jusson az e személlyel kapcsolatos, interneten megtalálható olyan információkról, amelyek potenciálisan érinthetik az érintett magánéletének számos vonatkozását, és amelyeket az említett keresőmotor nélkül nem, vagy csak nagyon nehezen lehetett volna összekapcsolni, és így az érintett többé‑kevésbé részletes profilját lehet létrehozni. Különösen igaz ez azért, mert az internet és a keresőmotorok az ilyen találati listán szereplő információknak mindenütt jelenvaló jelleget kölcsönöznek. Figyelemmel arra, hogy milyen súlyos lehet ez a beavatkozás, azt önmagában a keresőmotor működtetőjének ezen adatkezeléshez fűződő gazdasági érdeke nem igazolhatja. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt nevezetesen az internethasználók kérdéses információhoz fűződő érdeke, illetve az érintettet az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke alapján megillető alapvető jogok között.

(vö. 36., 38., 80., 81., 97. pont)

3.        A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46 irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy a személyes adatok kezelését e rendelkezés értelmében a tagállam területén az adatkezelő egy szervezete tevékenységeinek keretében végzik, ha a keresőmotor működtetője az egyik tagállamban olyan irodát nyit vagy leányvállalatot hoz létre a keresőmotor által kínált reklámhelyek értékesítésére és reklámozására, amelynek tevékenysége az adott állam lakosai felé irányul.

Ilyen körülmények között ugyanis a keresőmotor működtetőjének, illetve valamely tagállamban található szervezetének tevékenységei ugyan különbözőek, ám elválaszthatatlanul összekapcsolódnak, mivel a reklámhelyekkel kapcsolatos tevékenységek jelentik azt az eszközt, amelyek a szóban forgó keresőmotort nyereségessé teszik, és ugyanakkor ez a keresőmotor teszi lehetővé e tevékenységek végzését.

(vö. 51., 55., 56., 60. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

4.        A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46 irányelv 12. cikkének b) pontját és 14. cikke első albekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezésekben foglalt jogok tiszteletben tartása érdekében, és annyiban, amennyiben az ott előírt feltételek ténylegesen teljesülnek, a keresőmotor működtetője köteles arra, hogy az egy személy nevére való keresés nyomán megjelenő találati listáról törölje a harmadik fél által közétett és e személlyel kapcsolatos információkat tartalmazó weboldalakra mutató linkeket, abban az esetben is, ha ezt a nevet vagy az ilyen információkat korábban vagy egyidejűleg nem törölték ezekről a weboldalakról, mégpedig adott esetben akkor is, ha az említett oldalakon történő közzététel önmagában jogszerű.

Ha egy weboldalt és egy adott személyre vonatkozóan ott szereplő információkat feltüntetnek az e személy neve alapján indított keresés eredményeként megjelenő találati listán, az érezhetően megkönnyíti az ezen információkhoz való hozzáférést bármely, az érintettre kereső internethasználó számára, illetve meghatározó szerepe lehet az említett információk terjesztésében; a keresőmotor működtetője által végzett ezen adatkezelés az érintett magánéletének tiszteletben tartásához fűződő alapvető jogba való jelentősebb beavatkozásnak minősülhet, mint az a közzététel, amelyet e weboldal szerkesztője végzett.

(vö. 87., 88. pont és a rendelkező rész 3. pontja)

5.        A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének c)–e) pontjában foglalt ezen követelményekből az következik, hogy idővel még a pontos, nem hibás adatokat érintő, eredetileg jogszerű adatkezelés is összeegyeztethetetlenné válhat ezzel az irányelvvel, ha ezen adatok a gyűjtésük vagy kezelésük céljára tekintettel már nem szükségesek. Következésképpen abban az esetben, ha az érintett által a 95/46 irányelv 12. cikkének b) pontja alapján benyújtott kérelem nyomán megállapítást nyer, hogy a harmadik fél által jogszerűen közzétett, és az érintett személyével kapcsolatos valós információkat tartalmazó weboldalakra mutató linkek feltüntetése az érintett nevére való keresés nyomán megjelenő találati listán aktuálisan már összeegyeztethetetlen az említett 6. cikk (1) bekezdésének c)–e) pontjával, mivel úgy tűnik, hogy ezen információk a szóban forgó, a keresőmotor működtetője által végzett adatkezelés céljai szempontjából az ügy körülményeinek összességére tekintettel nem megfelelőek, nem, vagy már nem relevánsak, illetve túlzott mértékűek, akkor az érintett információkat és linkeket törölni kell a találati listáról.

E tekintetben az érintett azon joga megállapításának, hogy a személyével kapcsolatos információt már ne lehessen a találati lista segítségével a nevével összekapcsolni, nem feltétele, hogy a kérdéses információ találati listára való felvétele az érintettnek kárt okozzon.

Mivel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkében foglalt alapvető jogaira tekintettel az érintett kérheti, hogy a kérdéses információt többé ne tegyék egy ilyen találati lista segítségével hozzáférhetővé a nagy nyilvánosság számára, e jogok főszabály szerint nemcsak a keresőmotor működtetőjének gazdasági érdekét előzik meg, hanem a nyilvánosság ahhoz fűződő érdekét is, hogy az e személy nevére vonatkozó keresés során meg lehessen találni az említett információt. Nem ez a helyzet ugyanakkor abban az esetben, ha valamilyen sajátos okból kifolyólag, például a közéletben játszott szerepe folytán az érintett alapvető jogaiba való beavatkozást igazolja az említett nyilvánosság ahhoz fűződő nyomós érdeke, hogy a kérdéses információhoz hozzá lehessen férni azáltal, hogy az szerepel a találati listán.

(vö. 93., 94., 96–99. pont és a rendelkező rész 4. pontja)