Language of document :

Talan väckt den 26 juni 2006 - Baele m.fl. mot kommissionen

(Mål F-70/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jan Baele (Beernem, Belgien) m.fl. (ombud: advokaterna S. Rodriques och A. Jaume)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte uppföra sökandena på förteckningen över tjänstemän som skall befordras till lönegraderna A*10 och B*10 under befordringsförfarandet för år 2005, vilka beslut följer implicit av Administrativt meddelande nr 85-2005 av den 23 november 2005,

förplikta tillsättningsmyndigheten att vidta de åtgärder som krävs i och med att de omtvistade besluten ogiltigförklaras, bland annat genom att ange att sökandena skall placeras i lönegrad A*10, med retroaktiv verkan från och med den 1 mars 2005, respektive lönegrad B*10, med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2005,

i andra hand dels uppmana svaranden att förklara att sökandena kan befordras till lönegrad A*10 respektive lönegrad B*10 under nästa befordringsförfarande, dels förplikta svaranden att ersätta den skada som sökandena har lidit genom att inte ha befordrats till lönegrad A*10 från och med den 1 mars 2005, respektive lönegrad B*10, från och med den 1 januari 2005,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden åberopar till stöd för sin talan samma grunder som i mål F-45/06.1

____________

1 - EUT C 143, 17.6.2006, s. 39.