Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 26. jūnijā - Lebedef-Caponi pret Komisiju

(lieta F-71/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maddalena Lebedef-Caponi, Senningerberg, (Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt prasītājas Karjeras novērtējuma ziņojumu (KNZ) par laika periodu no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības atbalstam prasītāja min trīs pamatus:

-    pirmkārt, Civildienesta noteikumu 43. panta par arodbiedrībām un personāla apvienībām vispārīgo izpildes noteikumu pārkāpums, tiesiskās paļāvības aizsardzības principa un noteikuma "patere legem quam ipse fecisti" pārkāpums;

-    otrkārt, patvaļīgas rīcības principa un pilnvaru pārsniegšanas principa, kā arī pierādīšanas pienākuma principa pārkāpums un tiesību uz aizstāvēšanos neņemšana vērā;

-    treškārt, pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses neizpilde.

____________