Language of document :

30. juunil 2006 esitatud hagi - Luc Verheyden versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-72/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Luc Verheyden (Angera, Itaalia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

määrata hagejat puudutav ning Euroopa Pettustevastase Ameti poolt suletud toimik ja kõik Euroopa Pettustevastase Ameti poolt tema vastu kogutud andmed ja dokumendid avalikustamisele;

määrata Euroopa Pettustevastase Ameti inspektorite volitused avalikustamisele;

määrata avalikustamisele Euroopa Pettustevastase Ameti kõik juurdlust puudutavad aruanded, mis on või ei ole saadetud Itaalia justiitsasutustele, kaasaarvatud sisejuurdluse lõpparuanne;

tühistada hageja suhtes läbi viidud juurdlus;

tühistada Euroopa Pettustevastase Ameti märgukiri juurdlusest teavitamise ning Itaalia justiitsasutuste teabe kohta, samuti Itaalia justiitsasutustele juurdluse aruannete saatmine;

tühistada juurdluse vahearuanded ja lõpparuanne;

tühistada hageja taotluse ja kaebuse rahuldamata jätmise vaikimisi otsused;

tühistada kõik meetmed, mida võidakse võtta käesoleva hagi järgselt langetatavate otsuste kohta või neist tulenevalt;

mõista kostjalt välja kahjuhüvitis ja intressid, mille suurus on õiglaselt ja heas usus arvestatuna 30 000 eurot iga hageja kohta ning mida võib menetluse käigus vähendada või suurendada;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Lisaks sellele, et hageja viitab õiguslikele alustele, mis on väga sarnased kohtuasjas F-5/05 1 esitatuile, ning samadele õigusvastasuse väidetele, mis nimetatud kohtuasjas esitati, väidab ta oma hagi toetuseks, et nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi,2 on õigusvastane osas, mis lisab personalieeskirjade IX lisa artikli 1.

____________

1 - ELT C 82, 2.4.2005 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-22/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule.)

2 - ELT L 124, 27.04.2004, lk 1; ELT eriväljaanne 01/02, lk 130