Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2006 r. - Verheyden przeciwko Komisji

(Sprawa F-72/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Luc Verheyden (Angera, Włochy) (Przedstawiciel: E. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

nakazanie ujawnienia akt dotyczących skarżącego utajnionych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz wszystkich dowodów i dokumentów zgromadzonych przeciwko niemu przez OLAF;

nakazanie ujawnienia pełnomocnictwa inspektorów OLAF-u;

nakazanie ujawnienia wszystkich raportów OLAF-u dotyczących śledztwa przekazanych i nieprzekazanych włoskim organom sądowym, włączając w to raport końcowy z wewnętrznego śledztwa;

uchylenie prowadzonego wobec skarżącego śledztwa;

stwierdzenie nieważności pisma OLAF-u zawierającego zawiadomienie o śledztwie i informację dla włoskich organów sądowych, a także uchylenie decyzji o przekazaniu raportów ze śledztw włoskim organom sądowym;

uchylenie częściowych i końcowych raportów ze śledztwa;

uchylenie dorozumianych decyzji o oddaleniu wniosku i zażalenia skarżącego;

uchylenie każdego aktu następującego po lub związanego z tymi decyzjami, wydanego po wniesieniu niniejszej skargi;

zasądzenie od pozwanego odszkodowania ocenionego ex aequo et bono na kwotę 30.000 EUR z zastrzeżeniem jego podwyższenia lub obniżenia w trakcie postępowania;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi skarżący oprócz podniesienia bardzo podobnych zarzutów - w tym dotyczących niezgodności z prawem - do tych podniesionych w sprawie F-5/051, podnosi także, że rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich oraz warunki zatrudnienia innych pracowników2 jest niezgodne z prawem w części, w której ustanawia art. 1 załącznika IX do regulaminu pracowniczego.

____________

1 - Dz. U. C 82 z 2.4.2005 r. (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod sygnaturą T-22/05 i przekazana do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.)

2 - Dz.U. L 124 z 27.04.2004 r., str. 1.