Language of document :

Žaloba podaná 30. júna 2006 - Verheyden/Komisia

(Vec F-72/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Luc Verheyden (Angera, Taliansko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

nariadiť predloženie spisu týkajúceho sa žalobcu a zapečateného Európskym úradom pre boj proti podvodu (OLAF), ako aj všetkých dôkazných materiálov a dokumentov zhromaždených OLAF-om proti nemu,

nariadiť predloženie splnomocnenia inšpektorov OLAF-u,

nariadiť predloženie všetkých správ OLAF-u týkajúcich sa vyšetrovania bez ohľadu na to, či už boli predložené talianskym súdnym orgánom, vrátane záverečnej správy vnútorného vyšetrovania,

zrušiť vyšetrovanie vedené proti žalobcovi,

zrušiť záznam OLAF-u, ktorým bolo talianskym súdnym orgánom oznámené vyšetrovanie a informácie a zaslané správy o vyšetrovaní,

zrušiť priebežné a záverečné správy o vyšetrovaní,

zrušiť implicitné rozhodnutia, ktorými bola zamietnutá žiadosť a sťažnosť žalobcu,

zrušiť všetky akty nasledujúce a/alebo týkajúce sa týchto rozhodnutí, ktoré boli vydané po podaní tejto žaloby,

zaviazať žalovanú na náhradu škody spolu s úrokmi určenej ex aequo et bono na sumu 30 000 eur s možnosťou zvýšenia alebo zníženia v priebehu konania,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca okrem predloženia žalobných dôvodov podobným dôvodom, ktoré boli predmetom konania vo veci F-5/051, a vznesenia námietok nezákonnosti podobným námietkam v tejto veci tiež tvrdí, že nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev2, je nezákonné v časti, v ktorej sa vkladá článok 1 do prílohy IX Služobného poriadku.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 82, 2.4.2005 (vec najprv podaná Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev pod číslom T-22/05 a postúpená Európskeho súdu pre verejnú službu nariadením z 15.12.2005).

2 - Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1; Mim. vyd. 01/002, s. 130.