Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 14 март 2011 г. - UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.

(Дело C-128/11)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: UsedSoft GmbH

Ответник: Oracle International Corp.

Преюдициални въпроси

Има ли качеството на "законен приобретател" по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 2009/24/ЕО1 лицето, което може да се позовава на изчерпване на правото на разпространение на копие от компютърна програма?

При утвърдителен отговор на първия въпрос: Изчерпва ли се правото на разпространение на копие от компютърна програма по член 4, параграф 2, първа част от изречението от Директива 2009/24/ЕО, когато приобретателят изготви копието със съгласието на носителя на правата чрез презапис на програмата от Интернет върху носител на данни?

При утвърдителен отговор на втория въпрос: Може ли лице, което е придобило "използван" лиценз за софтуер за изготвянето на копие от програма в качеството му на "законен приобретател" съгласно член 5, параграф 1 и член 4, параграф 2, първа част от изречението от Директива 2009/24/ЕО да се позове на изчерпване на правото на разпространение на копието от компютърната програма, изготвено от приобретателя със съгласието на носителя на правата чрез презапис на програмата от Интернет върху носител на данни, когато този първи приобретател е унищожил своето копие от програмата или не го използва повече?

____________

1 - Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно правната закрила на компютърните програми (ОВ L 111, стр. 16).