Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 14. marts 2011 - UsedSoft GmbH mod Oracle International Corp.

(Sag C-128/11)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: UsedSoft GmbH

Sagsøgt: Oracle International Corp.

Præjudicielle spørgsmål

Er den, der kan påberåbe sig, at retten til at sprede en kopi af et edb-program er udtømt, "den, der retmæssigt har erhvervet edb-programmet" i den betydning, hvori begrebet anvendes i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2009/24/EF 1?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Udtømmes retten til at sprede en kopi af et edb-program i henhold til artikel 4, første del af stk. 2, i direktiv 2009/24/EF, når erhververen har fremstillet kopien med rettighedshaverens tilladelse ved at downloade programmet fra internettet til et medium?

Såfremt det andet spørgsmål ligeledes besvares bekræftende: Kan også den, der har erhvervet en "brugt" softwarelicens, for så vidt angår fremstillingen af en kopi af et edb-program, som "den, der retmæssigt har erhvervet edb-programmet" i henhold til artikel 5, stk. 1, og artikel 4, første del af stk. 2, i direktiv 2009/24/EF påberåbe sig, at retten til at sprede en kopi af edb-programmet, som den første erhverver har fremstillet med rettighedshaverens tilladelse ved at downloade programmet fra internettet til et medium, er udtømt, når første erhverver har slettet sin kopi af programmet eller ikke længere anvender denne?

____________

1 - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF af 23.4.2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave) EUT L 11, s. 16.